Biologisk mangfoldighed

Hvad er biologisk mangfoldighed ? Og hvordan kan vi bevare den ?
Grøn frø

Hvad er biologisk mangfoldighed?

Biodiversitet
Biologisk mangfoldighed - eller biodiversitet - er mangfoldigheden af alle levende væsner – altså alle dyr, planter, bakterier, svampe og hvad der ellers findes af livsformer på jorden.

Definition
Man har defineret ordet sådan her i FN´s konventionen om biologisk mangfoldighed fra Rio konferencen i 1992:

"Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne, som mangfoldigheden af økosystemer."

Tre niveauer
Det betyder, at vi kan se på den biologiske mangfoldighed på tre niveauer:

  • Først er det vigtigt at bevare mange forskellige arter af planter og dyr
  • For hver art er der mange forskellige individer, der har forskellige gener. Det er vigtigt at bevare mange forskellige individer.
  • Arterne lever sammen i økosystemer. For at bevare mange forskellige arter, må man også bevare så mange forskellige økosystemer som muligt.

Aftale
155 lande har aftalt at arbejde for at bevare den biologiske mangfoldighed i verden – altså at mennesker skal prøve at leve, så de ikke udrydder dyr og planter.
 

Hvordan kan vi bevarer den biologiske mangfoldighed?

Virkemidler
Her er tre virkemidler:

  • at beskytte økosystemer og deres naturlige processer mod forringelser, og at udvikle nye metoder til at udnytte den biologiske mangfoldighed bæredygtigt indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri.
  • at sikre eller genoprette økosystemer og deres naturlige processer, så det naturlige plante- og dyreliv kan blive bevaret på deres naturlige levesteder (in situ), i overlevelsesdygtige bestande. 
  • at fremme befolkningernes forståelse for, at det er vigtigt at bevare den biologiske mangfoldighed, såvel nationalt, som globalt, gennem økonomiske støtteordninger og overførsel af viden til tredjeverdenslande, samt ved at sikre lokale befolkninger andel af udbytte ved benyttelse af deres biologiske mangfoldighed.
     

Historie

Bæredygtig udvikling
I 1988 gik man i gang med at udarbejde en verdensomspændende aftale (konvention) om, hvordan man kunne bevare den biologiske mangfoldighed i verden. Det var FN´s miljøorganisation UNEP (United Nations Environmental Programme), der satte arbejdet i gang.

Rio 1992
Aftalen var færdig i 1992, hvor FN afholdt den meget omtalte konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro, i Brasilien. 155 lande fra hele verden underskrev i løbet af det følgende år aftalen, og erklærede, at de ville arbejde sammen, for at bevare arter og gener i deres eget land og globalt. De erklærede også, at de vil arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor man beskytter naturen, men på en måde hvor man tager hensyn til de mennesker, der lever af den (udnyttelse og udvikling). I 1993 trådte aftalen i kraft, og den bliver kaldt "Konventionen om den biologiske mangfoldighed".

Agenda 21
På konferencen i Rio vedtog man også et globalt handlingsprogram for miljøområdet, der blev kaldt for "Agenda 21". ("Agenda" betyder dagsorden. "21" betyder det 21. århundrede. Altså "Dagsorden for det 21. århundrede").
 

Litteratur

”Biologisk mangfoldighed i Danmark – Status og strategi”. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1995. Redaktion Christian Prip og Peter Wind samt Henrik Jørgensen.

”Skov og biodiversitet – bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovbpogram 2001, af J. Bo Larsen, Jens Emborg, Flemming Rune og Palle Madsen. Udgivet af Skov & Landskab, Skovbrugsserien nr. 30 2001.