Mosepleje

Klassen hjælper mosen fra at gro til, ved at rydde den for små træer - og lærer samtidig om moser og naturpleje.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Kort om moser og naturpleje

Vi har haft moser over hele landet - men i de sidste 50 år er der blevet færre og færre. De bliver drænet væk og pløjet op, eller er vokset til pga næringsstofforurening. 

Forurening med næringsstoffer
Den største trussel mod mosen er i dag næringsstofforurening. Moser er meget følsomme over for næringsstoffer i atmosfæren, da de selv er meget næringsfattige, og mosernes planter er tilpasset et surt og næringsfattigt miljø. Unaturlig høj tilførsel af kvælstof fra atmosfæren gør, at vegetationen i moserne ændrer sig. Mere næringskrævende planter ses nu rundt om i moserne - og de kvæler den oprindelige vegetation, ændrer på jordbundsforholdene og kan helt fjerne moserne.

Hjælp mosen
Klassen kan hjælpe en mose fra at gro til, ved at luge den for små træer.

Formål

Eleverne lærer, at vi bliver nødt til at hjælpe naturen, hvis vi vil bevare dens mangfoldighed. Ved at lade eleverne arbejde i mosen, vil de få et stort kendskab og kropslig erfaring med den bestemte naturtype. De vil bedre kunne forstå mosens betingelser og vil måske senere i deres liv kunne være med i argumentationer for bevaring og genopretning af moser.

Kan med fordel kombineres med n/t forløb som Mosens hemmelighed - planterne og Mosens tørv og livet derude.
 

Forberedelse 

Find en mose
Find en mose i nærheden af jeres skole. Tag kontakt til kommunens miljøafdeling, og hør om I kan få lov at luge træer i mosen. Tag evt. ud og bese området med en fagperson - og få mere viden om mosen og særligt om hvilke træer, man gerne vil have fjernet.

Hvad er en mose
Tag en snak med eleverne om, hvad en mose er, før I går i mosen. Du kan læse mere om mosen i Leksikon. Snak om hvorfor vi synes det er så vigtigt at bevare moserne - både fordi det er en helt særlig naturtype, men også fordi de er et vigtigt CO2-depot.

Hvorfor er moserne forsvundet
Find litteratur fra 1950´erne om moseproblemerne. Fortæl om det moderne menneskes irritation over moserne og hvordan vi har drænet, gravet og brændt dem væk - og dyrket jorden op. Læs det sammen og diskuter det natursyn, som ligger bag. 

Hvorfor forsvinder moserne i dag
Tal med eleverne om, at mosen er næringsfattig - og at de planter som vokser i mosen er tilpasset et liv næsten uden næring. I mosen har de en niche, hvor de ikke bliver udkonkurreret af planter, som lever bedst med mere næring.

I et landbrugsland som vores, hvor markerne bliver gødet intensivt, bliver næringsstoffer som nitrat og ammoniak spredt via luften. De lander i mosen - og gøder den. Og begynder andre planter at vokse ind. De udkonkurerer mosens planter, så den særlige naturtype forsvinder - og mosen vokser til.

I kan hjælpe mosen, ved at luge den - og det er det I skal ud at gøre.

Tøj og kræfter
Forbered eleverne på hårdt og beskidt arbejde, hvor det er vigtigt at have tøj og gummistøvler på, der må bruges.

Sådan gør du

Ude ved mosen
Tal med eleverne om mosen, hvordan den er dannet og hvordan den har det bedst. Kig ud over mosen og vis eleverne de særlige mosetræk: Det er sumpet, lav vegetation og en summen af insekter i luften. Vis særlige planter frem, tørvemos, kæruld, tranebær. Stik hænderne ned i det brune mosevand og mærk lugten af humus.

Fældegrupper
Fordel eleverne i små fældegrupper med lige meget værktøj. Vis eleverne, hvilke træer og planter de skal fjerne. Det vil ofte være poppel, birk og andre af de pionertræer, som let vandrer ind på nye områder.

 • Sæt fældningen i gang som en konkurrence - hvem ”fælder” flest træer?
 • Når I klipper og saver skal det foregå nedenunder vandspejlet, ellers springer det hele i skov igen.
 • Reb og handsker bruges til at rykke de små træer op. 
 • Rekorden er en 6. klasse der ”fældede” 2222 træer på en time.
   

Læs mere

Læs mere om Moser og naturpleje på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fælles Mål: Natur/Teknik, Slutmål for faget Natur/Teknik efter 6 årgang
 
Menneskets samspil med naturen
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
 • færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde
 • kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil
 • kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker
 • kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og mennesker
 • vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt.