TEACHOUT

Trygfondens Udeskole forskningsprojekt 2013-2016
Udeskolelærer og børn fra Gl. Rye skole. Foto: Martin Einfeldt.

Kort resumé

Udeskole er en bred betegnelse for curriculum-baseret undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens rammer. Både natur og kultur kan inddrages i undervisningen.
 
Case studier har vist at udeskole en dag om ugen over en længere tidsperiode (flere år) påvirker børns fysiske aktivitet, læring, sociale relationer og holdninger til skolen positivt. Antallet af case studier er imidlertid fåtallige, hvorimod udeskole som ide og praksis er under kraftig udvikling. Fra få udeskole klasser i år 2000 er antallet steget til mere end 290 skoler i Danmark, hvilket gør det muligt at få en mere pålidelig viden og dyberegående forståelse af, hvorvidt og hvordan udeskole påvirker skoleelevers fysiske aktivitet, læring og boglige færdigheder samt sociale relationer og trivsel. En national undersøgelse af danske skoler viser, at 28 % af adspurgte skoler praktiserer udeskole og at denne undervisningsmetode vinder indpas i både offentlige, private og frie skoler (Bentsen, Jensen, Mygind & Randrup, 2010).
 
Formålet med nærværende forskningsprojekt er at opnå evidensbaseret viden om styrker og svagheder ved at praktisere udeskole. Det vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker denne alternative pædagogiske praksis elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed?
 
Med udgangspunkt i allerede gennemførte nationale og internationale studier er det vores hypotese, at de mere praksisnære og konkrete læreprocesser, der finder sted i forbindelse med undervisning udenfor klasseværelset er motiverende og lærerige samtidig med at det fysiske aktivitetsniveau højnes. Et særligt fokus i nærværende forskningsprojekt vil være, i hvilken grad og hvordan elever med overvægt særlige behov eller børn fra minoritetsgrupper kan drage fordel af udeskole i forhold til sundhed, fysisk aktivitet, sociale relationer samt akademisk succes.
 
Dette projekt ønsker at fremlægge dokumentation om fordele og ulemper ved udeskole og i forlængelse heraf vurdere om denne undervisningsmetode er et relevant supplement til sundhedsfremme, dannelse og læring i den danske folkeskole.
 
Undersøgelsen gennemføres i partnerskab mellem Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet samt Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center A / S.
 

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse for TEACHOUT kan rekvireres fra projektgruppen ved særlig interesse.
 

Projektgruppens 5 medlemmer:

Gertrud Pfister, Professor, Institut for Idræt og Ernæring
Glen Nielsen, Adjunkt, Institut for Idræt og Ernæring
Peter Bentsen, Seniorforsker, Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center A / S.
Niels Ejby Ernst, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
 
Projektansvarlig:
Erik Mygind, Studielektor, Institut for Idræt og Ernæring og Skovskolen & Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.