Kærehave skovs historie

– fra nytteskov til rekreativt område. Brug kort og undersøg, hvordan Kærhave skov har forandret sig.
Bøgetræ set nedefra.

Forberedelse

Kort om forløbet
Kærehave Skov har i løbet af de sidste år forandret sig fra at være en nytteskov knyttet til Kærehave landbrugsskole, til i dag at være et skovområde, som besøgende i alle aldre kan benytte som rekreativt område. Der er tydelige tegn i skoven, der viser, at der er foretaget meget bevidste forandringer for at understøtte skovens nye formål.

Børn tænker ofte ikke over at skove og landskaber forandrer sig gennem historien alt efter menneskers behov. Dette forløb om Kærehave Skovs historie er et forsøg på at gøre elever opmærksomme på sammenhængen mellem menneskers behov og skoves udviklingshistorie. Desuden giver forløbet mulighed for at tale om nutidsmenneskers brug af naturen. 

Med udgangspunkt i et gammelt kort over Kærehave Skov, arbejdes der med skovens udvikling og brug. Eleverne udstyres med et print af det gamle kort. Opgaven går ud på at indtegne de nye stier og veje, der er anlagt for nyligt - og slette dem, der er blevet nedlagt i forhold til kortets optegninger.

Det er en god idé at opdele skoven og lade eleverne have ansvaret for forskellige områder. Lad dem også indtegne (eller tage billeder af), hvilke typer af bevoksning, der er findes i de forskellige områder. Bed dem om undervejs at notere overvejelser over, hvordan og af hvilken grund områderne har undergået tydelige forandringer i forhold til den ”gamle” skov.

Forberedelse
Hent de gamle kort over Kærehave Skov og sammenlign med en ny beskrivelse af skoven her: Hent kort (PDF-fil)

Eleverne skal i første omgang kun se et af de gamle kort. Vælg f.eks. det sidste af de gamle historiske kort, det ligger nederst i dokumentet med kort.

Oplæg
Før turen til Kærehave Skov skal du give eleverne lidt baggrund for at arbejde med skovhistorie i Danmark. Lav evt. et oplæg om de danske skoves historie. Hent evt. baggrundsviden på www.skoveniskolen.dk. Du kan finde en skematisk gennemgang af den overordnede skovhistorie i Danmark i baggrunds viden på www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=18&a=376.

Sådan gør du

Oplæg og gruppearbejde i klassen
Hold dit oplæg om de danske skoves historie i klassen. Del derpå klassen op i grupper, og giv hver gruppe det gamle kort over Kærehave skov. Lad gruppen studere kortet, og lad dem opsøge viden om de træarter m.m. de finder angivet på kortet. Diskuter, hvad skoven har været brugt til. Hvis I skal bruge viden om de enkelte træarter eller skovens historie, findes der grundige artikler i Leksikon her på www.skoveniskolen.dk.

Grupper i skoven
Ude i skoven arbejder eleverne i deres grupper. Hver gruppe får et skovområde. Her skal de indtegne nye stier, nye søer, lysninger eller andet, der har forandret sig i forhold til det gamle kort. Lav en samling inden I tager hjem, hvor hver gruppe kort fremlægger deres resultater. Hvis tiden tillader det, er det en rigtig god idé at gå en tur rundt i skoven, og lade grupperne udpege forandringerne i Kærehave Skov for hinanden.

Bearbejdning

Opfølgning i klassen
Tilbage i klassen kan elevernes ”nye” kort præsenteres i en samlet udstilling, suppleret med tegninger, noter og fotografier fra skoven.  Diskuter hvordan nutidsmennesket bruger naturen set i forhold til tidligere tider.

Formål

  • At give eleverne en fornemmelse af forholdet mellem kort og virkelighed
  • At give eleverne en forståelse for at landskaber og skove forandrer sig over tid alt efter, hvad den bruges til, og at vi mennesker har stor betydning for den udvikling
  • At formidle forståelse for forskellen mellem at bruge skoven som nytteskov og som rekreativt område for forskellige aldersgrupper
  • At arbejde med skovhistorie