Skov- og naturtekniker

Her kan du læse om, hvordan du blive skovarbejder - eller skov- og naturtekniker som det hedder.
skovarbejder fælder træ. Foto: Skov- og Landskab.

Skov- og naturteknikeruddannelsen

Som skov- og naturtekniker tilbringer du din hverdag ude i naturen. Din arbejdsdag går med at løse en vifte af praktiske opgaver i skoven og i landskabet.
 
Du planter træer og plejer bevoksninger. Du udviser træer og fælder dem med motorsav. Derefter kører du det salgbare træ ud med maskiner og måler det op. Du fælder vanskelige træer i byen. I det sene efterår fælder du juletræer og klipper pyntegrønt. Om sommeren vedligeholder du vej, grøfter og vådområder, og du formregulerer juletræer. Du plejer naturområder og gør ophold i skoven og naturen attraktivt for både børn og voksne.
 
Du arbejder selvstændigt, og du udfører opgaverne både alene og i samarbejde med kolleger. Dit arbejde varierer meget med årstiden, og du får forskellige naturoplevelser hver dag.
 

Om uddannelsen

Skov- og naturteknikeruddannelsen varer 3 år, hvoraf 52 uger foregår på skole og resten på en godkendt praktikplads. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer normalt 20 uger, men afhængig af dine interesser, kan du vælge at forlænge det med op til i alt 60 uger. Grundforløbet til skov- og naturtekniker, kan tages på følgende af landets tekniske skoler under indgangen Fra jord til bord.
 • Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
 • Holstebro Tekniske Skole 
 • Dalum Uddannelses Center 
 • CEU Kolding 
 • Vilvorde - Roskilde Tekniske Skole
 • CEUS Nykøbing Falster
Du skal aflevere et tilmeldingsskema, som du kan få på ovennævnte skoler eller på www.optagelse.dk
 
Efter grundforløbet skal du have en praktikplads, og med den starter hovedforløbet, som varer 2½ år. Du tager kørekort til traktor i grundforløbet, hvilket er nødvendigt for at starte på hovedforløbet. I hovedforløbet er praktikken afbrudt af kortere skoleperioder på i alt 32 uger, som foregår på Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo.
 
Du kan vælge at stoppe uddannelsen efter 2 år med erhvervskompetence som skov- og naturassistent. Dette niveau er sammen med specifikke HF fag adgangsgivende til skov- og landskabsingeniørstudiet (Sling).
 
På uddannelsens grundforløb får du områdefagene bevoksningspleje og kulturpleje, og grundfagene informationsteknologi og miljø, som alle er målrettede mod skov- og naturtekniker.
På hovedforløbet får du grundfagene arbejdsmiljø, engelsk, matematik, materialeforståelse samt iværksætteri og innovation. Hovedforløbets områdefag er bevoksning, biotoppleje og maskinbaserede arbejder. I forbindelse med faget bevoksning, tager du motorsavscertifikat. Det eneste bundne specialefag er naturnær skovdrift.
 
På begge uddannelsestrin bliver du i stand til at udføre opgaver i skoven på avanceret niveau. Du kan f.eks. udvise træer til fældning, skove store træer med motorsav, opmåle den fældede vedmasse og skove vanskelige træer. Desuden kan du bruge og vedligeholde skovtraktoren, samt tilrettelæge og samarbejde om opgaver med føreren af skovbrugets store specialmaskiner.
 
I løbet af 2. skoleperiode sammensætter du en spidskompetence ud fra 10 ugers valgfri specialefag og indenfor et af følgende områder:
 
 • Udvidet kultur- og bevoksningspleje, som går i dybden med traditionel produktionsskovbrug, herunder pyntegrønt.
   
 • Træpleje, som omhandler avanceret træpleje og kvalificerer til jobs som arborist.
   
 • Maskinskovning, som giver dig kompetence til at føre skovbrugets specialmaskiner, primært skovningsmaskinen.
   
 • Natur- og publikumspleje, som fokuserer på oprettelse og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, naturlegepladser o.l. samt naturformidling.
   
 • Biotop- og vildtpleje, som giver dig mulighed for at arbejde med pleje af vådbundsarealer, græsningsarealer eller pleje af vildtet på et område. Herfra kan du vælge at videreuddanne dig til vildtforvalter.
Som skov- og naturteknikeren har du efterfølgende kvalificerende praktik, og derefter 3 skoleuger med uafhængige valgfag og afsluttende prøve. Som skov- og naturassistent, afslutter du med 6 uger af den teoretiske del af din valgte spidskompetence uden den tilhørende praktik.
 
Model for uddannelsens varighed og struktur:
 

 Skole 
 

 Praktik

Skov- og naturteknikeruddannelsen (samlet uddannelsestid 3 år):
 

Skov- og naturassistent (samlet uddannelsestid 2 år):
 

 

Grundforløb

Hovedforløb

evt.
praktik

20 uger

p

8
uger

p

9
uger

p

6
uger

p

 
Sidste skoleperiode for skov- og naturassistenten falder sammen med 3. skoleperiode for det efterfølgende hold af skov- og naturteknikere.
 
På skoleperioderne møder du kolleger fra hele landet. I bor sammen på Skovskolen, som ligger i Gribskov og tæt ved Esrum sø, hvor der er muligheder for mange friluftsaktiviteter.
 

Eksamen

Du skal til prøve i en række fag på både grundforløbet og hovedforløbet, og du får karakterer undervejs. Begge uddannelsestrin afsluttes med en eksamen med ekstern censor. Denne eksamen skal bestås for at få uddannelsesbeviset. For skov- og naturteknikeren baseres denne eksamen på en uges planlægning og praktisk udførelse af en konkret opgave hos praktikværten.
 

Merit

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden relevant uddannelse eller har haft relevant arbejde. Merit skal aftales med skolen.
 

Voksenlærling

Du kan gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis du:
 • er 25 eller derover 
 • har mindst 2 års relevant erhvervsarbejde
 • har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevante for uddannelsen
   

Praktikpladser

En stor del af uddannelsen består af praktikophold. På praktikpladsen arbejder du sammen med rutinerede fagfolk, som deler deres viden om arbejdet med dig, hvilket giver dig praktiske færdigheder og rutine. Du finder selv din praktikplads hos: 
 • Offentlige og private skovdistrikter
 • Skoventreprenører
 • Kommuner og amter
 • Anlægsgartnere
 • Andre relevante virksomheder
Finder du en virksomhed, der ikke er godkendt til, henvender I jer til DFUJ i Risskov og søger om godkendelse, tlf. 8740 3440, Hanne Heidemann.
 
Praktikpladsen kan være indenfor landets grænser eller i Sydsverige. Uddannelses- og erhvervsvejlederne på både grundforløbsskolerne og Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo kan hjælpe dig med adresser og ansøgninger. Du kan finde de ledige praktikpladser, vi kender til, på Skov & Landskabs hjemmeside, www.science.ku.dk
 

Skolepraktik

Hvis du ikke finder en praktikplads, kan du blive godkendt til en skolepraktikplads to måneder efter grundforløbet. Skolepraktikpladserne er enten på CEU Kolding eller på Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo. I løbet af skolepraktiktiden, bliver du om muligt lånt ud til skovdistrikter eller skoventreprenører, hvilket ofte fører til en praktikpladsaftale det pågældende sted.
 

Udlandspraktik

Et praktikophold i udlandet er en kæmpe chance for at slå tre fluer med ét smæk. Du oplever et andet lands kultur, samtidig med at du uddanner dig og tjener penge. Hvert år vælger ca. 20 elever et 3-6 måneders praktikophold i udlandet efter 2. eller 3. skoleperiode, og de får en oplevelse for livet. Der er især gode muligheder for et praktikophold i Skotland, Irland, Island, Norge eller Sverige.
 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får løn fra den dag, du starter i praktik også i skoleperioderne. Begyndelseslønnen er ca. 9.000 kr. om måneden, og slutlønnen er ca. 12.000 kr. om måneden.
 
Begynder du uddannelsen med skoleophold, skal du være opmærksom på, at du ikke får løn under den første skoleperiode. Hvis du er over 18 år, kan du i stedet søge SU.
 
Du har mulighed for at søge om tilskud til transport.
 

Beskæftigelse

Som uddannet skov- og naturtekniker har du mange jobmuligheder bl.a. ved:

 • Offentlige og private skovdistrikter 
 • Kommuner, amter, slotte og større private haver. Dvs. som naturplejer eller som plejer af bynære grønne områder 
 • Skov- og Landbrugsejendomme, f.eks. private godser. 
 • Skoventreprenørvirksomheder  
 • Træplejefirmaer
 • Anlægsgartnere
 • Naturcentre og Naturskoler
Mange skov- og naturteknikere starter egen virksomhed, f.eks. som skoventreprenør, træplejer eller  naturplejer.
 

Videreuddannelse

Skov & Landskab har et unikt videreuddannelsessystem, der hænger sammen fra EUD til PhD. Det betyder, at du kan gå fra EUD til Sling (Skov- og landskabsingeniør) og videre fra Sling til forstkandidat uden tab af tid eller merit. Se mere på Skov & Landskabs hjemmeside: www.science.ku.dk
 
Du kan også videreuddanne dig til jordbrugsteknolog på natur og miljølinien, som er en kort videregående uddannelse. Se mere på Erhvervsakademiernes hjemmesider: www.ju.dk og www.selandia-ceu.dk
 

Kontakt

Hvis du synes, at uddannelsen lyder spændende, kan du kontakte Skov & Landskab, Skovskolen i Nødebo på tlf.: 3528 1505, eller en af de nævnte grundforløbsskoler.
 
På Skov & Landskab kan du tale med (uddannelses)vejleder og faglærer Arne Hebbelstrup, som har e-mail adressen arh@ign.ku.dk og mobil telefon 20 23 54 47 / 3528 1581 (bedst mandag 9: – 15:00).

Læs mere på hjemmesiden www.science.ku.dk.