Jordbund, dyr og planter

Naturundersøgelse af jordbund, dyr og planter.
Svampe. Foto: Malene Bendix.

Kort om forløbet

Forløbet er designet som en naturundersøgelse med udgangspunkt i jordbunden. Såvel det geologiske som flere biologiske kredsløb kan undersøges, når der arbejdes med jordbund og jordbunden er derfor et godt udgangspunkt for tværfagligt arbejde i udskolingen. Det vil også være oplagt at koble fysik/kemi på forløbet og arbejde med jordkemi og næringsstoffer.

Forløbet kan bruges selvstændigt til et endagsforløb om jordbunden, eller det kan bruges som oplæg til et mere dybdegående forløb om jordbunden. Under aktiviteter henvises til andre undervisningsforløb, der kan kobles på.

Forberedelse

Forudsætninger
Klassen bør have kendskab til jordbundsdannelse, geologisk kredsløb, kulstofkredsløb, nedbrydning, fødekæder, næringsstoffer og pH.

Find et egnet område
Find et godt område at arbejde med inden I taget hjemmefra. Det må meget gerne være et område, hvor I forventer at kunne finde forskellige typer af jordbund. Enten et skovområde med både løv og nåleskov eller et sted i det åbne land med forskellige udgangsmaterialer og dræningsforhold og deraf forskellige jordbundstyper. I kan bruge kortøvelsen som forarbejde til at finde et godt område.

Aktiviteter
Undervisningsforløbet består af en række aktiviteter, der tilsammen giver et hurtigt indblik i jordbundens forhold. Hvis I ønsker at gå mere i dybden med nogle af jordbundens parametre kan I hente inspiration til andre aktiviteter under Forslag til videre arbejde.

 • Aktivitetsark 1 – Kortøvelse
 • Aktivitetsark 2 – Introløb
 • Aktivitetsark 3 – Indsamling af jord, dyr og planter
 • Aktivitetsark 4 – Undersøgelse af jorden
 • Aktivitetsark 5 – Undersøgelse af jordens pH
 • Aktivitetsark 6 – Undersøgelse af planter
 • Aktivitetsark 7 – Undersøgelse af smådyr

Lav om
Aktivitetsarkene er skrevet i Word - og du kan gå ind og tilpasse dem efter behov.

 

 

Sådan gør I

Tag ud til jeres område, varm evt op med introløbet, forklar eleverne hvordan de skal arbejde og hvad de skal have indsamlet til videre bearbejdning hjemme. Fordel derefter eleverne ved hver deres lokalitet, hvor de skal tage prøve fra. Helst fordeles grupperne ved forskellige typer af jordbund (eksempelvis muld >< mor,  leret >< sandet jord, våd><tør jord), så de kan sammenligne og snakke om forskelle hjemme efterfølgende.

Aktivitetsark
På aktivitetsarkene ovenfor får du vejledninger til de enkelte aktiviteter. Her står også, hvad I skal bruge og spørgsmål til elevernes arbejde. Print kopiarkene ud - og vælg de aktiviteter I skal arbejde med.

Grej
Pak det grej I skal have med - evt. sammen med eleverne

 

 

Bearbejdning

Prøverne hjemtages og analyseres, hvorefter hver gruppe fremlægger deres resultater for resten af klassen. 

 

 

Baggrund

Der er masser af baggrundsmateriale at finde på skoven-i-skolen.dk – du finder meget af det i de links, der står under forslag til videre arbejde.

 

Forslag til videre arbejde

Der er rig mulighed for at fordybe sig mere i jordbunden. På skoven-i-skolen.dk ligger en række undervisningsforløb, der går mere i dybden med de enkelte emner:

Hvis I har et sigtesæt kan I arbejde mere i dybden med kornstørrelsesfordelingen på tørrede jordprøver som erstatning eller supplement til at ryste en jordprøve med vand.

Derudover vil det være oplagt at bruge dette forløb som opstart på at lave naturundersøgelser med eleverne (Link Naturundersøgelser), hvor de får en højere frihedsgrad til selv at formulere hypoteser og teste dem i praksis.

Litteratur

Ivar Cornelius Petersen (2001) Naturundersøgelser 1. Jordbundsundersøgelser. Nucleus.

Formål med aktiviteterne

 1. at eleverne lærer at foretage selvstændige undersøgelser og drage egne konklusioner
 2. at eleverne lærer om jordbundens fysiske og kemiske sammensætning
 3. at eleverne får kendskab til jordbundens dyre- og planteliv og lærer at identificere de mest almindelige arter og grupper
 4. at eleverne opdager sammenhængen mellem jordbundsforholdene og dyre- og plantelivet i og omkring jordbunden
 5. at eleverne får kendskab til feltudstyr, prøvetagning og feltbiologisk og -geografisk metode.

Relation til fagmål:

 • give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur
 • beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen
 • anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold
 • anvende globus, kort – herunder digitale kort og satelllitbilleder – samt elektroniske data som et arbejdsredskab til at skabe overblik og sammenhæng
 • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskabet
  • a) foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, jordbundsbestemmelser, stenbestemmelse, trafiktælling, infrastruktur, bykartering og bosættelsesmønstre, informationssøgning og statistiske undersøgelser i lokalområdet og på ekskursioner (8. klassetrin)
  • b) anvende viden om indsamling af måleresultater og registreringer i arbejdet med egne oplevelser, iagttagelser og undersøgelser i natur- og kulturlandskabet (9. klassetrin)
  • c) beskrive eksempler på organiske og uorganiske kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion, herunder syre/base, redoxprocesser og ligevægt
  • d) kende til vigtige stoffer og materialer og deres egenskaber