Ordjagt i skoven

Find ord, der beskriver skoven. Leg med ordene i kreative huskesystemer.
Sæt engelske ord på verden.

Formål

  • at eleverne erhverver sig et ordforråd om skov og træ,
  • at eleverne udvikler systemer til at huske ord fra fremmedsprog (ordtegninger).
     

Forberedelse

Ordjagt
Før skovturen forbereder du klassen, ved at fortælle dem at I skal på ordjagt. Eleverne er ordjægere, og de skal fange så mange nye engelske ord som muligt i skoven. Ordene skal de samle i skovnotesbøger. Forløbet kan selvfølgelig også gennemføres i andre naturtyper end skov.

Snak på engelsk med eleverne om skoven - indfør nye ord - og vis dem, hvordan de bruger ordbog og mobiler til at finde nye ord, når de støder på noget, de ikke kender.

Gør opmærksom på at et "tree" indeholder mange ord, f.eks.: trunk, roots, branch, twig, leaf. Og at en "flower" har stem, leafs og petals.

Word map
En god måde at illustrere dette på er at tegne et diagram - a word map - i klassen, hvor fx ordet "tree" står i midten og ud fra det centrale ord forgrener alle de supplerende ord sig (se ovenfor).

Du kan også bruge eksemplet "bird", med de forgrenende substantiver wing, beak / bill, eyes, feathers, down, claws/talons, feather, tail og nest, eggs.

   
Bird word map.
Tegning: Eva Wulff.

Naturen er fuld af ord
Gør også eleverne opmærksomme på, at der er mange forskellige slags blomster, træer og dyr i naturen - og at de alle sammen har navne på såvel dansk som engelsk.
 

Sådan gør du

I skoven

Ordjagt
Tag ud i skoven med ordbøger, notesbøger og mobiler. Opdel eleverne i mindre grupper og forklar dem, at de nu skal gå på ordjagt. Hver gruppe skal vandre en tur i skoven - og her finde og samle så mange engelske skovord som muligt i deres skovnotesbøger. Det gælder om at finde flest ord.

Samling
Efter cirka en halv time samler du grupperne på mødestedet igen. Tal kort om de ord de har fundet (gruppernes bytte), og om tvivl og tanker der er opstået i forbindelse med ordjagten.
 

Ordlege i skoven

Nu har eleverne samlet en masse ord i deres skovnotesbøger. Derfor må det være på tide med en ordleg, hvor de bruger ordene aktivt. Her er to forslag:

1) I spy with my little eye…
Klassisk engelsk leg, som kan leges på flere forskellige måder.

Sæt jer sammen i en rundkreds. En elev kigger sig om i landskabet og udvælger en ting, som de andre skal gætte. Derpå henvender eleven sig til de andre og siger remsen: "I spy with my little eye something beginning with….(første bogstav i ordet)". De øvrige skal nu gætte, hvad det er eleven har set.

Legen kan gøres til en konkurrence ved at dele klassen op i to grupper. I hver gruppe skiftes deltagerne til at være the spy. Grupperne konkurrerer om at være hurtigst til at gætte. Læreren kan være tidtager. Eleverne har masser af ord fra ordjagten, men man kan selvfølgelig fortsætte med at finde flere i ordbogen.

Legen er simpel, så alt kan foregå på engelsk.

2) Associations leg
Ordlegen her bygger på associationer. Sæt eleverne i en rundkreds. Det gælder om i fællesskab at kunne associere så langt så muligt på et bestemt ord.

Start f.eks. ordlegen med at sige et ord - f.eks. "tree". Barnet ved siden af dig skal nu sige et nyt ord, som hun associerer til, når hun hører ordet 'tree'. Det kunne være "leaf". Så er det det næste barns tur. Han associerer på "leaf" og siger "green". Det næste barn siger "frog". Børnene skal så - skiftevis en efter en rundkredsen rundt - sige det ord de associerer til.

I kan vælge bare at lade associationerne flyde - de vil så nok hurtigt flyde væk fra skovordene - men det behøver ikke betyde så meget.

I kan også vælge at ordene skal have noget med det første ord (tree) at gøre - og at det gælder om at bevare associationerne omkring det første ord hele kredsen rundt.
 

Bearbejdning i klassen

Brug ord i klassen
Når I kommer hjem fra skoven med notesbøgerne fulde af ord, skal I selvfølgelig først finde ud af, hvem der har vundet ordjagts-konkurrencen og måske have uddelt en præmie.

Dernæst er der to måder at lege videre med ordene på.

1. Word maps
I kan lave et antal word maps, magen til dem I brugte under forberedelsen af turen (enten fælles i hele klassen, eller i små grupper).

Lav et word map for "tree", et for "flower", "fox", "bush", "the colours of the forest" osv. I kan også lave ét kæmpestort word map for "forest", der samler alle de øvrige diagrammer. Det store word map kræver nok hele tavlen, eller et kæmpe stykke papir men resultatet bliver flot. Ordene og stregerne i alle word maps skrives selvfølgelig med ordets relevante farve.

I kan opdele jeres word maps efter detaljerigdom, som også kan indpasses efter elevernes niveau. En grovinddeling kunne være: "Animals". En finere inddeling kunne være: mammals / predators / insects eller fox, ant, hare

2. Tegn skoven med ord
I kan også tegne et træ eller hele skoven med ord. Sørg for at bruge masser af farver. Her er et eksempel på et træ:


Tree word drawing - med masser af farver.
Tegning: Eva Wulff.

Baggrund

Navneord i naturen
Navneord navngiver den verden, vi lever i. Derfor er det optimalt at lære ordene i de omgivelser, de rent faktisk tilhører og beskriver. Her er ordene håndgribelige og forståelige.

At lære navneord i naturen vil ikke blot være en behagelig afveksling fra timerne i klasseværelset. Oplevelsen og visualiseringen af ordene er med til at eleverne koncentrerer sig, og efterfølgende husker ordene bedre.

Tegninger af ord
Øvelserne med at lave tegninger af ord er ligeledes en metode, som hjælper til at ord indprintes i hukommelsen. Metoden er direkte inspireret af det engelske mind map - et diagram som illustrerer forgreningen af elementer ud fra et centralt begreb eller fænomen. Ved at tegne en ting med ord, visualiserer eleven ordet og gentager det eventuelt flere gange. Derved huskes ordet meget bedre.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.