Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy

Gennem en undersøgende tilgang får eleverne en grundlæggende viden om planters levevilkår, samt om lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter.
Udeskolebørn undersøger planters levevilkår i Nationalpark Thy. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Kopier aktivitetsarkene: ”Bioblitz: Hvor mange forskellige planter, kan I finde?” samt ”Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy” som et hæfte til eleverne.
 • Laminer arbejdsarket ”Planter til Bioblitz kontrollen)
 • Hav materialer klar - se listen "grej". 
 • I kan lave en aftale med en naturvejleder, som kan være behjælpelige med at finde egnede lokaliteter. Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang - kontakt Nationalpark Thy eller gå ind på nationalparkthy.dk
   

Opgaven

Hvilke planter gror i Nationalparken? Og hvorfor gror de netop der? Hvordan er lys- og jordforholdene i Nationalpark Thy? Gennem en undersøgende tilgang får eleverne en grundlæggende viden om planters levevilkår, samt om lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter.

Jordbundsforholdene i Nationalpark Thy er præget af sandflugten. Det giver vanskelige levevilkår for planterne, og er årsagen til, at det er svært at dyrke afgrøder i Nationalpark Thy.

Planter i Nationalpark Thy spirer, hvor de er endt som frø, og er derfor nødt til at tilpasse sig efter lys- og jordforholdende. De kan ikke spire og gro alle steder, og det er med til at give den forskellighed, vi oplever ude i naturen.

Klassen arbejder med to læringsaktiviteter i Nationalpark Thy:

 1. Bioblitz: Hvor mange forskellige planter, kan I finde?
 2. Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
   

Sådan gør du

Fortæl om læringsmålene med forløbet, inden I tager i skoven.

Desuden er det givende, at eleverne fx reflekterer i deres logbog eller diskuterer på klassen:

 • Hvad har betydning for, at planter kan gro?
 • Hvorfor er der ikke dyrkede arealer i Nationalpark Thy? / Hvorfor dyrker landmanden ikke jorden?    

Samtale i klasseværelset før I tager ud
Forklar, hvad der skal foregå i Nationalpark Thy:

 • At skoven er et lærested og ikke et værested. Fortæl om, hvor I skal være i Nationalpark Thy, og at I skal undersøge 3 forskellige områder.
 • Fortæl, forklar og vis de undersøgelser, de skal afprøve i Nationalpark Thy. Her skal de skrive deres observationer (det de ser) og resultater i.
 • Forklar begrebet: ”Bioblitz”
 • At klassen skal fremlægge deres observationer. Fremlæggelserne kan optages på film, så klassen kan se og snakke om det, I har lært i Nationalpark Thy.

1. Bioblitz: Hvor mange forskellige planter, kan I finde?
Bioblitz handler om, at man i en afgrænset periode med biologisk opmåling registrere alle de arter, der er inden for et bestemt område. Bioblitz kan skabe større forståelse for begrebet biodiversitet samt være en øjenåbner for nogle af de plantearter, der eksisterer i Nationalpark Thy.

I skal undersøge, hvor der gror flest forskellige planter, om det er under nåleskov, løvskov eller i det åbne landskab.

 • Find et område med nåleskov og få eleverne til at afgrænse området med et tov/kegler på fx 5*5 meter.
 • Find dernæst et fælles samlingspunkt for de plantearter, som eleverne finder. Samlingspunktet kan kaldes for ”Bioblitz-Kontrollen”. Planter til ”Bioblitz-Kontrollen” kan afleveres/ligges på arbejdsarket ”Planter til Bioblitz kontrollen”. En god ide er at laminere arkene.

Kravet for at aflevere en plante på arbejdsarket ”Planter til Bioblitz kontrollen” er, at planten ikke er blevet fundet af andre, og at der netop kun indleveres en af hver art. Der kan udvælges to kontrollanter (elever), der får tjansen for at tilse indleveringen af planter, og om planten er egnet og accepteret. Kontrollanterne kunne evt. have en kasket på, så de er synlige.

 • Vær opmærksom på, at planter kan gemme sig mellem hinanden, så kig godt efter mellem grene og blade, og husk at flere planter af samme slags tæller kun for én!
 • Tag tid på, hvor lang tid der bruges på at finde de forskellige planter. (Det kunne være kontrollanternes opgave). Formålet hermed er, at eleverne oplever, at det højst sandsynligt vil tage længere tid, at finde alle plantearter i det åbne landskab, samt usikkerhed om alle plantearter også er fundet.   
 • På arbejdsark: ”Bioblitz - hvor mange planter kan I finde?” kan tiden noteres, hvor mange plantearter, der er fundet, samt navne på de planter, som eleverne finder ved at se i opslagsbøger.
 • Undersøg på samme måde et område med løvskov og i det åbne landskab og udvælg to nye kontrollanter.

2. Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
Eleverne arbejder i grupper af 2-3 elever og skal undersøge planters forskellige levevilkår i Nationalpark Thy henholdsvis under nåleskov, løvskov og i det åbne landskab. Hver gruppe skal finde en plante, som de skal grave op i de 3 områder og til sidst sammenligne planterne.

I skoven skal I bruge arbejdsarket: ”Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy”. Eleverne skal på arbejdsarket tegne plantens rødder, stængel og blade samt beskrive eller tegne jord- og lysforhold.

To minutters opsamling
”Uderummet” er et andet læringsmiljø, end når eleverne er inde i klasseværelset. Læringen har derfor anderledes forudsætninger. Det er vigtigt, at eleverne får reflekteret over deres undersøgelser, så uderummet også er et lærested. En del af læringsmålene er desuden at styrke elevernes kommunikative kompetencer. Denne øvelse handler derfor om, at eleverne skal formidle deres resultater fra arbejdsarket: ”Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy” for klassekammeraterne på to minutter. 

 • Gruppen øver: ”Fortæl hvordan jeres planter ser ud fra henholdsvis området med nåleskov, løvskov og det åbne landskab” ud fra jeres arbejdsark. Eleverne skal formidle deres viden til klassekammerater på to minutter.   
 • Grupperne fremlægger for hinanden. Hvis der er to lærere med, så del grupperne i to hold og lad dem fremlægge for hinanden. Optag fremlæggelserne, så der kan samles op på elevernes viden om levevilkår på klassen, samt eleverne har mulighed for at se hinandens fremlæggelser.

Afrunding og evaluering
Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, således at skoven bliver et læringsrum, og så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig gennem deres undersøgelse. Afslut læringsaktiviteterne med: 

 • At se optagelserne med deres fremlæggelser
 • At snakke om planternes vækstbetingelser. Hvad betyder lys- og jordforhold for planterne?
 • At reflektere over deres tanker fra logbogen om: Hvorfor er der ikke dyrkede arealer i Nationalpark Thy? / Hvorfor dyrker landmanden ikke jorden?   
 • At evaluere på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene?

 

Eleverne kan:

 • undersøge planter og vækstbetingelser i Nationalpark Thy.
 • arbejde med enkle undersøgelsesmetoder som sansning og observering.

Eleverne har viden om:

 • hvorfor der ikke er store dyrkede arealer i Nationalpark Thy.
 • om planter og planters opbygning.