Udeskole-initiativer i Esbjerg Kommune

Læs om hvordan Esbjerg Kommune støtter udeskole.
Udeskolebørn møder en fisker. Foto: Dorte Vind.
Det summer i krogene i Esbjerg Skolevæsen. I Skoletjenesten, på Myrthuegård, i den pædagogisk udviklingsafdeling og ikke mindst ude på skolerne er der udeskole-initiativer i gang.
 

Hvad forstår vi ved udeskole?

I Esbjerg Skolevæsen forstås udeskole som en arbejdsmetode, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i lokalområdet. Udeskole indebærer dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret sammenhæng, hvor tilrettelæggelsen, udeskoledagen og den øvrige undervisning udgør en helhed. 
 
Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at lære på mange måder, så de får personlige, alsidige og konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver bl.a. plads til faglige aktiviteter, nysgerrig søgen, fordybelse, refleksion, oplevelser, udvikling af sociale kompetencer, spontan udfoldelse, fantasi og leg.
Der foregår mange gode udeaktiviteter og -initiativer rundt om skolerne. Vi vil gerne bakke op om og opfordre til udeundervisning og aktiviteter generelt… men når vi taler udeskole, taler vi om klasser eller grupper af børn, der har forpligtet hinanden på at tage ud en fast dag om ugen i et skoleår eller i en periode.
Vi forstår uderummet bredt. Det er ikke kun naturen med skov og sø, men også kulturen med museer, havn, virksomheder osv.
 
Foto: Dorte Vind.
Spejlglat med æggeskal. Foto: Dorte Vind.
 

Det summer omkring byens skoler

På byens skoler er der flere klasser som tager ud regelmæssigt én dag om ugen. Nogle kalder det udeskole, andre turdag.
 
På Vestervangsskolen har en gruppe af elever med særlige behov gennem et par år er arbejdet regelmæssigt ude. Det fungerer godt og er så populært at lærerne har oplevet andre elever spørge, hvad de skal gøre for at få lov til at komme med?!

På Kvaglundskolen og Vestervangskolen har man planlagt, at de såkaldte førskolebørn, som fra april går på skolens fritidsordning, skal være i udeskole en til to dage om uge.
 
På Sønderrisskolen har otte lærere fået ”en portion timer” til at arbejde på at indarbejde udeskoletanken i indskolingen fra næste skoleår. De afholder en møde/kursusrække, hvor de i større eller mindre grad bliver bakket op af naturvejledere fra Skoletjenesten og konsulenter fra Pædagogisk Udvikling (begge en del af det samlede Esbjerg Skolevæsen). På skolen har man udnævnt en udeskolekontaktperson, identificeret gode udeskolesteder i lokalområdet og afsat penge til etablering af udeskole. I gruppen er man blevet enig om at forpligte hinanden på at man fra næste skoleår, som minimum, er ude et modul om ugen - gerne mere.

Fourfeldtskolen har ved et samarbejde med ”skovens folk” fra kommunens Teknik og Miljøafdeling fundet et område, som kan indrettes som udeskolebase. Skolen har fået penge fra Friluftsrådet til etablering af shelters og en bålplads. I første omgang er initiativet tænkt som et specialundervisningstilbud.

En af kommunens midtby-skoler, Danmarksgades Skole  har købt en kolonihave beliggende op af en skov i gå-afstand fra skolen. De har søgt fonde og de tilskud de har fået vil blive brugt til at bygge et lille hus i haven og anlægge højbede. I første omgang har børnehaveklasserne og nogle af specialklasserne vist interesse. Skolens børnehaveklasser har en fast ugentlig turdag. Man har ikke på skolen forpligtet hinanden på, hvordan der skal tænkes udeskole.
 
På Kvaglundskolen har man valgt at en børnehaveklasse skal være en form for prøveklud. En naturvejleder har i samarbejde med børnehaveklasselederen fundet tre gode udeskoleområder omkring skolen. Skolens førskolebørn skal, når de begynder i april, være to dage om ugen i en nærliggende skov. 

Flere skoler, fx Nordvangsskolen og Blåbjerggårdskolen, har taget initiativer i form at indretning af udendørsarealer, samt ved at lade lærere og pædagoger deltage i udeskole-relaterede kurser.
 

Lang tradition for udeundervisning i Esbjerg skolevæsen

Skoletjenesten i Esbjerg har i mange år været kendt for sine gode tilbud til byens skoler. Skoletjenesten tilbyder en lang række "ud af skolen"-aktiviteter til byens folkeskoler. Formålet er at give eleverne nogle oplevelser igennem aktiv deltagelse med forskellige gøremål. Tilbudene, som er et supplement til den almindelige undervisning, henvender sig til hele skoleforløbet og spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk. Der kan nævnes Jernalderlandsbyen og naturskolen i Guldager Plantage, Natur og kulturformidlingscentret Myrthuegård, Havneskolen, Den Gamle Skolestue, Projekt landbyliv m.fl. Medarbejderne i Skoletjenesten fungerer sideløbende som konsulenter i eksempelvis opstart af udeskole. Skoletjenesten har gode samarbejdsrelationer til blandt andet skovafdelingen og byens kulturinstitutioner.
 
Foto: Dorte Vind
Pige med udeskoledagbog. Teksten kan vi desværre ikke få med her, men der står bl.a.: "Cykeltur 24/8 2005: Vi lavet bål og någen lagde også slikkepinde i skoven og vi fig forskelige kage og vi spelte også dodbolt og vi drak såbe i et glas og jeg legede sammen med Zarah, Malene og Tania og Lava og vi lavt troleteater". Foto: Dorte Vind.
 

Spas – spille på alle strenge

SPAS-projektet er et udviklingsprojekt for hele skolevæsenet - alle 19 skoler i Esbjerg Kommune. Stort set alle kommunens lærere og pædagoger har været på et 40-timers kursus og der er på skolerne særlige SPAS-ressourcepersoner og SPAS-ledere.

At ”Spille På Alle Strenge” betyder, at skolernes medarbejdere skal spille på alle de strenge, som de i forvejen har i ”værkstøjskassen” fra deres uddannelser samt være åbne overfor nye metoder, strategier og værktøjer. Det skal føre til en øget bevidsthed om egne muligheder og potentialer blandt børnene, så de også kan ”Spille På Alle Strenge”. I SPAS-projektet tales om tre ”ben”: ”Mange Intelligenser”, ”Den Musiske Dimension” og ”Læringsstile”.

Projektperioden har været treårig –fra skoleåret 2003/04 til og med 2005/06. Det betyder dog ikke at SPAS som koncept er noget, der afsluttes efter disse tre år. Projektperioden omkring SPAS som et forandrings- og udviklingsprojekt nærmer sig sin afslutning, men dernæst følger ”det lange seje træk” med at få forankret både den tænkning og den konkrete praksis, som ”Spille På Alle Strenge handler om.”

Udeskole ses som en udløber af traditionen i Esbjerg med en velfungerende Skoletjeneste og de udviklingsinitiativer som er taget med SPAS-projektet.
 

Læringsmiljø – ude og inde 

I Esbjerg Skolevæsens ”Værdigrundlag og visioner - Skolepolitikken 2005-2008” hedder en vision ”Læringsmiljø – ude og inde”. Her står:

”Esbjerg Skolevæsen skaber rammer for et inspirerende og motiverende læringsmiljø både ude og inde.
  • Læringsmiljøet er fleksibelt og dynamisk og tager hensyn til elevernes forskellige måder at lære på.
  • Læringsmiljøet appellerer til nysgerrighed, virkelyst, fordybelse og lyst til at tilegne sig viden.
  • Læringsmiljøet rummer udfordringer og udfoldelsesmuligheder”.

I målsætningen er, om medarbejderne, nævnt:
”Medarbejderne er bevidste omkring etablering af læringsmiljøer der tilgodeser mange måder at lære på. Medarbejderne inddrager Skoletjenesten og det omgivne samfunds natur- og kulturtilbud”.
Udeskole kan være et af svarene på hvordan man kan leve op til visionerne.

Skoletjenesten, Natur & Kulturformidlingscentret Myrthuegård og Pædagogisk Udvikling står sammen om at styrke udeskoleinitiativer i Skolevæsenet. Det er blandt andet gjort ved at etablere et udeskolenetværk.
 

Udeskolenetværk

Der er startet et udeskolenetværk på lige fod med de fagspecifikke netværk, vi har i skolevæsenet. Det vil sige to gange to timer om året. Det lyder ikke af meget, men det sætter fokus på interessen for udeskole og giver lærerne og pædagogerne kolleger på andre skoler at dele erfaringer med.
 
Foto: Dorte Vind
Udeskoleklasse på vej på cykler. Foto: Dorte Vind.
 

Udviklingsagent 

Pædagogisk Udvikling har taget initiativ til at en 2. klasse startede udeskole. Teamet har fået hjælp til projektbeskrivelse og opstart både i retning af teori og praksis; at finde en base osv. Klassen har haft særlig ”adgang til” en pædagogisk udviklingskonsulent og en naturvejleder. Klassens lærer er blevet det vi i Esbjerg Skolevæsen kalder ”udviklingsagent”. ”Udviklingsagenter” er udvalgte lærere og pædagoger, som arbejder med udvikling  på egne skoler, men med timer fra Pædagogisk Udvikling. En af udviklingsagenterne har fået følgende overskrift at arbejde udfra: ”Udeskole – læringsmiljø inde og ude”. Som med de øvrige udviklingsagentprojekter vil også hendes erfaringer blive formidlet til kommunens øvrige skoler.
 

Udeskolekonference

Den 27.-28. april 2006 afholdes udeskole-konference på Myrthuegård ved Esbjerg.
Programmet byder på besøg hos børn i udeskoler, ”Udeskole og fagdidaktik - udvikling og kvalificering af praksis, refleksion og lærerprofessionalitet i udeskole” af Karen Barfod, oplæg af Anne Mette Kaae Pedersen fra Rødkilde Skole, som har været med i et 3-årigt udviklingsprojekt, idéer til hvordan man kommer i gang, aftenkaffe i mørke og endnu mere. Målgruppen er lærere, pædagoger og skoleledelser. Arrangører er Pædagogisk Udvikling og Skoletjenesten, Esbjerg Skolevæsen, Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård i samarbejde med Skoven i Skolen og Friluftsrådet. Konferencen er overtegnet.
 

Kurser

I et par år har Skoletjenesten & Myrthuegård, suppleret af Pædagogisk Udvikling, afholdt et kursus med titlen ”Det er in at være ude”. Kurset indeholder både praktiske forslag til udeskoleundervisning og information om idéerne bag denne form for undervisning.
Vi vil i de kommende år medtænke i flere sammenhænge, når vi laver kursusudbud. 

Der er mange udviklingsmuligheder at tage fat på. Vi er i gang og vil forsat støtte skolernes egne tiltag og samtidig styrke disse med centrale initiativer til gavn for hele skolevæsenet.