Beskriv naturtyper

Denne øvelse bruges til at sætte fokus på forskellige naturtyper, hvad er det der gør at én naturtype adskiller sig fra en anden?
Nationalpark Mols Bjerge rummer mange naturtyper. Det er spændende at undersøge og beskrive dem. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Print og klip arkene til - hvis de lamineres holder de længere.

Opgaven

Der er to forskellige muligheder for at bruge disse klippeark (mindst)

For at kunne arbejde med naturen og naturtyperne er det vigtigt at have et sprog der kan beskrive det man oplever/ser. Disse klippeark kan f.eks. bruges af eleverne i klasseværelset som en øvelse inden man tager på tur.

Sådan gør du

Mulighed A

 • Inddel eleverne i hold – to og to
 • Udskriv og klip fotos ud
 • Hvert hold vælger et foto og får ca. 10 minutter til at beskrive – i stikord – hvad de ser på fotoet

Ord som kan indgå en beskrivelse:

• Kvæg

• Kultur

• Natur

• Landbrug

• Afgræsning

• Kokasser

• Græsland

• Skov

• Næringsstoffer

• Planter

• Insekter

• Møgbiller

• Sommerfugle

• Naturpleje

• Høslet

• Enebær

• Få træer 

• Mange træer

• Kultur

• Lysåbent

• Naturtype

• Overdrev

• Skarnbasse

• Surt

• Kalkrig

• Dårlig jord

• Næringsrig jord

• Vand

• Fugtigt

• Tørt

• Artsrigt

• Artsfattigt

• Blomster

Det er vigtigt at holde elevernes fokus på de beskrivende ord som man bruger til at beskrive landskaber og deres indhold. De vil ofte starte med at bruge ord som pænt, grønt eller kedeligt, prøv at få dem til at sætte flere ord på hvad betyder grønt – næsten alt i naturen er grønt – kan de i stedet beskrive vegetationen, om der er varmt eller koldt.

Mulighed B

 • I bunden af hvert ark findes et foto af den naturtype som arket omhandler, hvis det skal gøres let skriv på foto hvilken naturtype den repræsentere - det er ikke altid så let at se.
 • Klip alle arterne og deres navne ud og læg dem i en stor rodet bunke.
 • Lad eleverne enkeltvis eller i grupper vælge en naturtype og fem arter som de synes hører til den naturtype de har valgt.
 • Brug disse til at få eleverne til at vælge hvilke arter de synes "hører til" i den naturtype. En lang række arter findes "alle steder", tal om hvorfor de har valgt arten.

Natur/Teknologi:

Efter 4.klasse

 • Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger
 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber
 • Eleven har viden om  fagord og begreber

Efter 6. klassetrin

 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig med brug af naturfaglige og teknologiske fagord og begreber
 • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber.

Biologi

Efter 9.klassetrin

 • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.
 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.
 • Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.