Forundringssalmer

Tag tre salmer med i naturen. Tal om oplevelsen af natur - og af Gud.
Udeskolebørn fra Gl. Rye skole dyrker yoga i naturen. Foto: Martin Einfeldt.

Kort om forløbet

Klassen arbejder med tre salmer og sætter fokus på det forunderlige i naturens gang. Eleverne diskuterer sammenhængen mellem oplevelser i naturen og troen på Gud.
 

Formål

  • At eleverne lærer tre udvalgte salmer,
  • At eleverne får en fornemmelse af salmernes billedsprog,
  • At eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem natur og tro,
  • At eleverne får en fornemmelse af sammenhængen mellem rum og forståelse.
     

Forberedelse

Tre salmer
Læreren sætter sig ind i indholdet af de tre foreslåede salmer: Salmebogens nr.: 12 'Op al den ting, som Gud har gjort' (Brorson), nr. 204 'Som forårssolen morgenrød' og nr. 205 'Verdens igenfødelse' (begge Grundtvig). Salmerne er også at finde i baggrundsafsnittet.

For en mere detaljeret gennemgang af salmerne og forslag til måder at arbejde med dem på henvises til Anders Malling: Dansk Salmehistorie 1 - 5 (et opslagsværk med gennemgang af salmer i alfabetisk rækkefølge) og Rydahl/Smith/Heilesen: Salmer i Centrum - 25 salmer i undervisningen (et undervisningsmateriale fra Nyt Nordisk Forlag).

Musik
Det kan være en overvejelse værd at alliere sig med klassens musiklærer i forbindelse med indøvelse af salmerne, hvis du ikke selv er i stand til at spille et relevant instrument.

Besøg en kirke og en præst
Som afslutning på forløbet, kan du med fordel aftale et møde med præst og organist. Her kan eleverne få lov at synge salmerne til rigtigt orgelspil, og I kan tale med præsten om indholdet af salmerne og naturens betydning for det at tro.
 

Sådan gør du

Lær salmer
Introducer salmerne enkeltvis. Først læser I den enkelte salme højt i klassen, og forklarer svære ord og vendinger. Fortæl også lidt om salmedigterne og deres tid. Efterfølgende indøver I den som sang - måske med hjælp fra musiklæreren.
 
Syng salmer
Når eleverne har lært alle salmerne, sættes du fokus på de steder i salmerne, hvor der henvises direkte til naturen - eksempelvis vers 3 - 5 i Brorsons salme, samt vers 3 i salme 204 og vers 3 - 4 i salme 205.
 
Leg med salmer
For at eleverne kan få indholdet helt ind under huden, kan repetitionen af de udvalget vers arrangeres som poetisk leg, hvor verslinierne f.eks. klippes fra hinanden og sættes forkert sammen, således at eleverne i mindre grupper skal huske eller diskutere sig frem til den rigtige version - eller hvor enkelte centrale ord udelades for at give anledning til en fælles diskussion om relevante alternativer.
 
Denne mere detaljerede gennemgang går ud på at undersøge, hvordan naturen bruges i salmerne, og hvilken relation der er mellem naturen og troen. Det vil her være naturligt at runde af med første vers i Brorsons salme, fordi det i og for sig udgør en slags konklusion på denne synsvinkel.
 
Ud med salmer
Når alle salmer og pointer er på plads, arrangerer du en lille ekskursion til et nærliggende skovområde - gerne på et tidspunkt, hvor der er rigtigt smukt – f.eks. når anemonerne står i fuldt flor og bøgen er ved at springe ud. Find et hyggeligt og smukt sted hvor eleverne tydeligt kan fornemme noget af den stemning, der er udtrykt i salmerne - og syng i fællesskab de tre salmer ude i skoven.
 
Find ting fra salmer
Send derpå eleverne af sted i små grupper eller to og to. De skal lede efter noget fra salmerne – de må selv bestemme hvad – men de skal finde fem ting/begreber/ideer. Giv eleverne god tid. Fortæl dem, at det de leder efter kan være langt væk, men det kan også være helt tæt på. Det kan være højt oppe i træerne – eller helt nede i jorden. De må lede, hvor de vil – gå af sted, kravle op, eller sætte sig ned. Efter en halv time kalder du dem tilbage igen – og I snakker om hvad de fandt.
 
Syng syng syng
Afslut med at synge salmerne en gang til. Når nogens ting bliver nævnt holder de dem op i luften.
 
Snak efterfølgende om, hvorvidt det var anderledes at synge salmerne ude i den natur, som salmerne handler om end hjemme på skolen.
 
Besøg en præst - og diskuter natursyn
Hvis der er lavet en aftale med den lokale præst, kan besøget her aflægges som afslutning på forløbet.
 
Plant et træ
For at holde pointen ved lige, kan klassen plante sit eget træ i en urtepotte i klassen - eller ude i skolegården, og holde øje med de forandringer der sker.
 

Baggrund

Om salmer
Salmesang er en skik, som prioriteres meget højt i Danmark i forhold til andre lande, og den danske salmeskat rummer et væsentligt indblik i dansk kultur og tænkemåde. Derudover er salmerne righoldige på god poesi og folkeskolen er ved sit formål forpligtet på at formidle begge dele. Her følger de tre salmer, som for løbet arbejder med:
 

Op al den ting

1) Op, al den ting, som Gud har gjort,
han herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2) Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3) Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få,
om det kun ret at tale!

4) Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle!

5) Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge!

 

6) Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havet dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde!

7) Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker!

8) Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer,
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer!

9) Hvad skal jeg sige? – Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10) Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

(Brorson 1734)

 

Som forårssolen morgenrød

1) Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.

2) Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger trindt om land
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde.

 

3) Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

(Grundtvig 1846)

 

 

Verdens igenfødelse
(mel: Blomstre som en rosengård)

1) Verdens igenfødelse
glæden igenføder;
skønt forynget skabningen
den opstandne møder.
Øst og vest og syd og nord,
ild og vand og luft og jord
synger påskesalmer.

2) Ser du op til hvælvingen,
skyerne sig klarer;
lytter du til bølgerne
blidelig de svarer;
mellem begge morgenglad
tumler sig med munteret kvad
hele fuglekoret.

 

3) Ser du, hvor i skovene
alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene
sig i våren fryder!
Nu det visne vorder grønt
hvad der falmed, atter skønt,
det gør påskemorgen.

4) Livets varme, sejrende
over dødens kulde,
priser ham, som strålende
rejste sig af mulde;
dødens fyrste tog ham hel,
havde i ham ingen del,
misted, hvad han havde.

5) Fundet har nu mennesket
bod for alt forliset;
sværdet nu, det flammende,
svandt fra Paradiset;
nu keruben løfter glad
oliegren og palmeblad,
vinker os til Eden.

(Grundtvig 1837)

 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.