Nitratmålinger og fjordens ørreder

Eleverne skal bestemme nitratindhold i Roskilde Fjord eller tilløbende vandløb. Målingerne skal perspektiveres til de lokale leveforhold for ørreder i fjorden.
Bliver der tilført for mange næringsstoffer til fjorden?

Forberedelse

I kan forberede jer hjemmefra med dette undervisningsforløb lavet af WWF.

Forberedende diskussion: Har vejr, vind, årstid og for eksempel gødningstid samt fugleflokke en indflydelse på nitratindholdet i fjorden?

Opgaven

Livsbetingelserne for ørred og mange andre fisk i Roskilde Fjord er afhængigt af, at vandkvaliteten er god. Særligt nitratindholdet i vandet og fjordbunden har betydning for fiskene, fordi dannelsen af nitrat (NO3) binder store mængder af ilt, og kan føre til iltsvind, men også fordi nitrat om sommeren kan føre til en algeopblomstring, der igen kan føre til iltsvind og bortskygning af havbundens planter.

Fx ørred har det bedst ved et iltindhold i vandet på over 70%. Kommer iltindholdet under 30%, begynder dødeligheden at stige. Iltindholdet er som sagt delvist styret af nedbrydningen af død organisk stof og dermed dannels af nitrat - særligt på dybt vand, så ved at lave nitratmålinger i forskellige vanddybder, kan I se, om forholdene for ørred er gode eller dårlige. I kan også se om der sker en lagdeling af overfladevand og bundvand, og relatere dette til vejrforholdene op til målingerne.

Sådan gør du

Materialerne til denne opgave skal indkøbes af skolen, da det ikke kan opbevares forsvarligt i Nationalparkens grejkasser.

I skal bruge (1) nitratstik, (2) PVC prøveoptagelsesrør med låg (til bundprøver), (3) vandprøveopsamlingsbeholder til at udtage vandprøver i forskellige vanddybder og (4) demineraliseret vand. Tag det hele med til fjorden, hvor I vil tage prøverne, eller hent prøverne med hjem til skolen.

Metode:

Prøver i Vand:
Målingerne foretages i vandkanten, ved at man tagen en vandprøve med en vandprøveopsamlingsbeholder til at udtage vandprøver i forskellige vanddybder og så snart prøven et optaget måles med nitratstrip hvad koncentrationen er. Prøven gentages mindst tre gange og resultaterne skal ligge i det sammen koncentrationsområde. I kan forvente omkring 4-5 mikrogram pr. liter i fjordvandet.

Prøver fra fjordbunden:
Prøven optages ved at støde et plastrør ned i fjordbunden lukke toppen af røret og optage prøven. Med fordel kan man bruge et rør med stempel så man kan presse prøven ud af røret i en slampølse. For hver 5 cm af prøven opslemmes slammet i en kendt mængde demineraliseret vand (eller i vand med et kendt nitratindhold). Det er vigtigt at koncentrationen af nitrat ligger mellem 0 - 500 mg/L, så hvis man har brug for yderligere fortynding skal man kende fortyndingsfaktoren, eller vil det ikke være muligt at beregne nitratindholdet i fjordbunden. Analysen gentages mindst tre gange for hver 5 cm. Hvis man er omhyggelig kan man bestemme nitratindholdet i forskellige fjordbundsdybder med denne metode.

Beregning af nitratindhold af fjordbund:
Vandalyse (L)*koncentration af nitrat i mg/L, det vil sige -> m(mg/5cm fjordbund)=V*c

Efterbehandling:

Undersøg hvad iltsvind er. Lav en model der viser processen over tid.

Byg nitrat molekyle og forklar hvilke kemiske forbindelser der er.

Placer nitrat i nitrogenkredsløbet.

Design et forsøg der viser over-gødning og dens indvirkning på havet.

Video om eutrofiering