Det gode er, at det er udenfor

Speciale om børneperspektiv på planlægning og forvaltning for udeskole.
Udeskoledrenge fra Ugelbølle Friskole har fanget en frø og lavet en bladkrans. Foto: Malene Bendix.

Resume af speciale

Udeskole er et skandinavisk begreb knyttet til grundskolen, der betegner en undervisningsform hvor den obligatoriske undervisning regelmæssigt flyttes fra klasselokalet og ud i skolens lokalmiljø. Udeskoleaktiviteter kan foregå i naturrige miljøer såvel som i urbane omgivelser.
 
det-gode-er-at-det-er-udenfor-speciale_0.jpg
Tegning af udenfor fra specialet.
 
Undersøgelser viser, at interessen for udeskole er stigende i Danmark, hvilket medfører nogle nye udfordringer for planlægning og forvaltning af grønne områder for udeskoleaktiviteter. Der er derfor brug for en øget viden om omgivelsernes betydning i en udeskolemæssig kontekst.
 
Dette specialeprojekt søger at undersøge skoleelevernes synsvinkel på de fysiske rammer for udeskoleundervisning. Hovedformålet med studiet er, at undersøge hvilke ønsker eleverne har til omgivelserne for udeskole, med fokus på hvilke omstændigheder der er understøttende for udeskoleaktiviteter og hvilke der er hindrende.
 
Skoleelevernes holdning til omgivelserne blev undersøgt ved kvalitative interviews med eleverne fra to parallelle 5.klasser fra Hillerød. Interviewene, der blev gennemført i forbindelse med udeskoleundervisning for klasserne, var suppleret med et tegneforløb.
 
Analysen af de kvalitative interviews og tegninger angiver at eleverne foretrækker åbne rumlige steder med god plads, tydelig afgrænsning mod trafik og afskærmning af støj. Derudover er sikre transportruter af stor betydning for eleverne. Elevernes præferencer blev ydermere analyseret ved brug af oplevelsesværdier (Randrup et al. 2008), hvor værdierne Åbent, Trygt, Fredfyldt og Rumligt vægtes højest af eleverne.
 
Ved sammenligning med studier af skolelærernes ønsker til omgivelserne, viser det sig, at der findes en del overensstemmelser imellem hvilke omstændigheder der værdsættes af eleverne og lærerne, blandt andet med hensyn til sikre ruter, trygge rumlige steder og gerne naturrige miljøer.
 
På baggrund af undersøgelsens hovedkonklusioner, præsenteres der afslutningsvis otte planlægningsmæssige retningslinjer, der beskriver elevernes ønsker for omgivelserne for udeskoleaktiviteter.
Emneord: Udeskole. Børneperspektiv. Planlægning. Børneinddragelse. Kvalitative interviews