Ny dansk forskning i udeskole- og naturklasseaktiviteter

Peter Bentsen beskriver det ph.d. projekt der blev sat i gang i efteråret 2006.
Udeskolebørn fra Odarslöv skole i Sverige koger kartofler i solkomfur. Foto: Malene Bendix.

Mange tendenser peger i retning af, at børn (og voksne) bliver mere og mere fremmedgjorte overfor naturen. Karikeret kan man tale om børns triangulerede livsform: en bevægelse mellem hjemmet, skolen og indkøbscenteret. Der findes således en betydelig risiko for, at nutidens børn bliver den første generation, der ikke får et personligt og naturligt forhold til naturen.

Igennem et par hundrede år er skolen blevet det centrale sted for børn og unges organiserede og formaliserede læring. Institutionaliseringen af barndommen er øget næsten eksponentielt siden 1970´erne – både i tid, rum og omfang. Efterhånden kunne det se ud som om, at klasseværelset har fået eneret på at være stedet, hvor børn og unge kan - og skal lære.

De seneste 5 år er fænomenerne udeskole og naturklasse imidlertid kommet på dagsorden i Danmark og spiller en stadig stigende rolle i den danske folkeskolehverdag. Skoven i skolen (www.skoven-i-skolen.dk) har registreret omkring 60 skoler på landsplan, der på forskellige måder og steder har valgt at tilbyde ude- og naturklasseundervisning. Udeskole-begrebet stammer fra Norge, og betegner en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser. Begrebet naturklasse er af dansk oprindelse, og er en variant af udeskole, der hovedsagelig foregår i natur og grønne områder. Udeskole og naturklasse kan overordnet ses som en udvidelse og ændring af skolens pædagogiske rum.

Flere undersøgelser viser, at natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt på en række områder i forhold til læring, sundhed og trivsel. Natur og grønne områder som kropsligt udviklingsrum er veldokumenteret. Natur og grønne områder som rekreativt rum i fysisk og psykisk henseende er også velundersøgt. Både danske, men ikke mindst internationale forskningsresultater, har dokumenteret, at grønne områder har en positiv indflydelse på helbred og helse. Ligeledes har en svensk undersøgelse dokumenteret, at børn i institutioner med mange udeaktiviteter er mere rolige, mere koncentrerede og har mindre sygefravær.

Skov & Landskab har tradition for at løse konkrete problemer i samfundet i relation til skov, landskab og planlægning - og ønsker at skabe udviklingsmuligheder for mennesker, byer, landskaber og skove i et kreativt samspil mellem de fire elementer og betragter natur og grønne områder som en ressource i både rekreative og undervisningsmæssige sammenhænge. Udeskole, natur og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng kan have stor betydning for børn og unges læring, skoletrivsel og sundhed. Derfor starter Skov & Landskab i samarbejde med Friluftsrådet, Institut for Idræt og N. Zahles seminarium nu en større forskningsindsats inden for fænomenet udeskole.
 

Resultater og relevans

Projekterne kan uddybe den viden, der allerede findes om udeundervisning og brugen af grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Hensigten er at forbedre og kvalificere undervisning, planlægning og forvaltning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter. Undersøgelserne forventes således at afdække vigtig viden for især lærere, uddannelsesplanlæggere, grønne forvaltere samt ikke mindst politikere og forskere. Projekterne bidrager til brobygning mellem forskningen og den eksisterende praksis. Dels forvaltningens praksis: at vejlede, udvikle og kvalificere forvaltning og planlægning af natur og grønne områder i forbindelse med børn og unges lærings- og undervisningsmiljøer. Dels folkeskolens praksis: at vejlede, udvikle og kvalificere den (ude)undervisning, der finder sted af børn og unge. Med sit tværfaglige og afdækkende potentiale bidrager projekterne til løbende dialog mellem forskere, uddannelsesinstitutioner, lærere og forvaltere.
 

Konkrete projekter:

a. Udeskole forsknings- og udviklings netværk i danmark
Med baggrund i eksisterende forskning og udvikling vedrørende fænomenerne ”udeskole” og ”naturklasse” er der etableret et koordinerende og samarbejdende netværk mellem Skov & Landskab, Institut for Idræt og N. Zahles Seminarium. Formålet med Udeskole FoU netværket er at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere, lærere, pædagoger, forskerstuderende og specialestuderende, i løbende dialog med en styregruppe, undersøger og belyser en række problemstillinger med relation til udeskolekonceptet. FoU inden for netværket vil have en tværvidenskabelig tilgang, med fokus på øget forståelse af læring i udemiljøer, effekter på sundhed, sociale kompetencer samt børn aktivitetsniveau og naturforståelse.

b. Udeundervisning og brug af grønne områder i skolen - rammer, muligheder og barrierer
3-årigt ph.d.-projekt. Budget 1,5 mio. kr. (bevilget af LIFE). Det overordnede mål med projektet er at udvikle og præsentere ny viden om udeskole- og naturklassefænomenet i Danmark samt brugen af natur og grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng. Projektets primære formål er

  1. at beskrive og forstå den pædagogiske praksis i relation til udeskole- og naturklasseundervisning i Danmark.
  2. at beskrive og forstå brugen, udformningen og forvaltningen af uderummet i relation til udeskole- og naturklasseundervisning i Danmark.

c. Udeskole - Læringsmiljø nærmiljøet - et tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt om uderummet og udeundervisning
2-årigt tværfaglig, -institutionelt og -videnskabeligt forskningsprojekt. 600.000 kroner (Friluftsrådet). Formålene for dette FoU projekt er at dokumentere, anvise og fremme nye potentialer for anvendelse af byens grønne områder, at udvide det pædagogiske læringsrum og øge dets muligheder gennem udeundervisning i de grønne områder og at beskrive og forstå betydningen af uderummets fysiske struktur og dets oplevelsesmæssige kvaliteter, som ramme for lærernes muligheder for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i de fag der indgår i projektet.