Utomhuspædagogik i Sverige - en definition

Definition af utomhuspædagogik i Sverige - fra Linkjöping Universitet og fra den svenske encyclopædi.
Samling i udeskole på Odarslövs skola i Sverige. Foto: Malene Bendix.

Definition af utomhuspædagogik

Ved Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (Linkjöping Universitet):
 
"Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.
 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:
  • att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.
  • att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.
  • att platsens betydelse för lärandet lyfts fram."
© Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 2004
 

Definition i svensk nationalencyclopædi

I Sveriges Nationalencyclopædi står der at læse om Utomhuspædagogik
 
Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet.
 
Termen introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition
som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden.
 
Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa.