Find ler og brug det som materiale

Grav ler op, tag det med hjem - og lær om lerets rolle i historien.

Forberedelse

Find ler
Find et sted, hvor I kan grave ler ud af jorden. Det kræver noget research på forhånd og muligvis nogle gåture og samtaler med lokalkendte for at finde en egnet lokation. Pga istidens aflejringer er der ler i mange bakker og skrænter i Danmark. Leret kan også findes pløjet op om foråret eller efteråret.

Gør klar
Graveredskaber og beholdere gøres klar på forhånd. Vi medbringer en pose bakkesand, som ikke er det fine strandsand, men lidt mere groft og gulbrunt. Dette sand skal gradvist tilsættes det opgravede og rensede ler.

Planlæg tur
Turen fra og til skolen planlægges, og lodsejeren skal give tilladelse til, at I graver.

Sådan gør du

  • Find først og fremmest en egnet lokation og lav en aftale med lodsejeren.
  • Det grove ler graves ud og renses.
  • Vi ælter det rensede ler til et stort brød og tilsætter det ferskvand og bakkesand løbende.
  • Leret pakkes godt ind i plastikposer og tages med hjem til værkstedet.
  • Leret kan godt opbevares længe og kan altid opblødes med vand.

Baggrund

Om ler i jorden
I den yngre del af perioden aflejredes glimmerler, der i dag findes i store dele af Jylland syd for Limfjorden. I løbet af istiden aflejredes det sandede og stenede moræneler, der er vidt udbredt i Danmark, samt stenfrit smeltevandsler (issøler), der bl.a. kendes fra Stenstrup på Fyn samt fra Knabstrup og Allerød på Sjælland. Mellemistidernes marine leraflejringer omfatter fx Cyprina-ler, der findes i det sydfynske område. Fra istidens afslutning stammer bl.a. det ishavsaflejrede Yoldialer i Vendsyssel. I de øverste lag af de danske lerforekomster kan nedsivende vand have udvasket kalken, ligesom der kan ske en iltning af jernforbindelserne, hvilket bevirker, at der sker et farveskift nedefter fra rødler (rødbrændende) til kalkholdigt blåler (gulbrændende).

Kilde: Om ler på lex.dk – Den Store Danske

Brug af ler
Formning og brænding af keramik kom via indvandring og handel til Danmark sydfra, og er en af vores ældste kulturteknikker. Teknikken var afgørende i udviklingen af bofaste og agerbrugende samfund i landet, og markere derved en overgang til den bofaste og landskabsformende periode, som vi stadigt er en del af. Disse mennesker gjorde kultur som blandt andet er synlig på de mønstre de tegnede på skålene og på de gravhøje som stadigt præger vores tids landskab. 

Bro mellem fortid og nutid
Øvelsen handler om at aktualisere, mime og konstruere det som eleverne selv skal gøre gennem deres møde med historiefaget; de skal skabe en bro mellem fortid og nutid. De skal skabe sig selv ind i den fortid og realisere den gennem sprog, forståelse, bearbejdning, kritisk tænkning, brugsovervejelser og identifikation. 

Læs mere

  • Mønstre: Keramikkens teknik og design (natmus.dk)
  • Faglitteratur: 
  • Jensen, Jørgen. Danmarks Oldtid.  Gyldendal 2013
  • Olesen, Marie Bonde ”Genstande” i Larsen og Poulsen. Historieundervisning. Hans Reitzels Forlag 2020
  • Kvande, Lise og Naastad, Nils: Hva skal vi med historie?: historiedidaktikk i teori og praksis (2. utg.) kapitel 10 historie som materiel kultur. Universitetsforlaget 2020

Formål
Formålet med øvelsen er at lave en faglig værkstedsaktivitet i uderummet, som fagligt kan relateres til lerets kultur, teknologi-historie, brug og anvendelse.

Det er muligt at tage afsæt eller afrunding i temaer om materiale-historie, oldtidskultur, industrialisering (teglværker og røde mursten). Hvilke materialer er vigtige nu sammenlignet med før, og hvad bruges de til?

Særligt perioderne oldtiden og industrialiseringen i Danmark er præget af leret som et nøglemateriale.
Hermed kan der også opnås forskellige specifikke mål ift. at kvalificere historiebevidsthed og aktualisering af fortider. Ligeledes kan opnås progression inden for kildearbejde med fokus på genstande og steder.

Aktiviteten kan ligge som en trigger (jævnfør FUER) i starten af et forløb om f.eks. materialer gennem tiden. Den kan også ligge i midten af et forløb som en sanse- og æstetetisk baseret læringsarena, ud fra en hjem-ude-hjem didaktisk tænkning.

Det gravede og rensede ler kan anvendes til et senere forløb om oldtidsskåle og ritualer. Se link til forløb nederst på siden.