Har lys betydning for planters vækst?

Eleverne arbejder med hypotesedannelse ved at opstille hypoteser om lysets betydning for planters vækstbetingelser.
Nyudsprungne askeblade. Foto: Malene Bendix.

Forberedelse

 • Kopier og laminer pupilmålere, brug arbejdsark: ”Lav en pupilmåler til at måle lys”
 • Kopiere arbejdsarkene: ”Hypotese om lysforholds betydning for planters vækst?” til et hæfte evt. sammen med de andre hypoteseopgaver i skoven, se under ”Sammenhæng med andre undervisningskoncepter”
 • Kopier og laminer arbejdsark:” Forskellige plantearter fra et levested”, ”Bladark om almindelige træer”, ”Blade - knopper - kogler”, ”Bladnøgle” fra www.skoveniskolen.dk under kopiark.
 • Bog med forskellige plantearter eller kataloget over de mest almindelige planter under nåletræer, løvtræer og på et lysåbent levested. Eller brug arbejdsark: ”Links til faglig viden om planter”
 • Hav materialer klar - se listen under "grej". 
 • Orientering til hjemmet, så eleverne har praktisk tøj på. 
 • I kan lave en aftale med en naturvejleder, som gerne hjælper med at finde egnede områder. Spørg evt. en naturvejleder om at tage med første gang. I kan finde en vejleder ved at gå ind på www.nationalparkthy.dk/undervisning eller kontakt Nationalpark Thy på anden vis. 


Opgaven

Eleverne skal arbejde med hypotesedannelse i Nationalpark Thy ved at opstille hypoteser om lysets betydning for planters vækstbetingelser ud fra spørgsmålene: Hvor tror I, der vokser flest forskellige plantearter? Er det i løvskov, nåleskov eller lysåbent område?

Lysforholdene har betydning for diversiteten af planter. Der er forskel på, hvilke og hvor mange forskellige slags planter, der vokser under f.eks. løvskov, nåleskov og i det åbne landskab.

Planter tilpasser sig de forskellige lysforhold og dermed levesteder. Nogle planter er lyskrævende, mens andre vokser bedst i skyggen og er skyggetolerante. Nogle planter er i stand til at skygge andre planter væk og dermed ”overtage” et område, mens andre planter vokser sammen med mange forskellige slags planter.

I denne øvelse arbejder vi med lysforholdene på 3 forskellige lokaliteter, og ser hvordan levestedet påvirker antallet af forskellige plantearter i:

 1. Nåleskov
 2. Løvskov
 3. Lysåben levested/område


Sådan gør du

Undersøgelse af lysforhold
Eleverne skal beskrive lysforholdene på tre forskellige lokaliteter/levesteder vha. en pupilmåler. I arbejdsarket: ”Pupilmåler til at måle lys" er der en beskrivelse af, hvordan den anvendes, samt pupilmålere til print til en klasse. Eleverne kan på arbejdsarket: ”Hypotese om lysforholds betydning for planters vækst” notere deres observationer om lysforhold.  

Undersøgelse af antallet af plantearter

 • Start med at observere og snakke om lokaliteten. Hvad kendetegner levestedet? Til bestemmelse af træer kan bruges følgende arbejdsark: ”Blade - knopper”, ”Bladark” ”Bladenes former” og ”Bladnøgle”. Arbejdsarkene kan hentes på www.skoveniskolen.dk under kopiark. 
 • Antallet af plantearter tælles indenfor et afmærket område.  Eleverne afmærker et område fx under nåleskov med et tov/kegler på fx 5*5 meter. Indenfor de afmærkede områder på de 3 lokaliteter, undersøger eleverne hvor mange forskellige arter, de kan finde.
 • Find et fælles samlingspunkt for de planterarter, som eleverne finder. Planterne placeres på arbejdsarket: ”Forskellige plantearter fra et levested”. Det er en god ide at laminere arkene. 
 • Vær opmærksom på, at planter kan gemme sig mellem hinanden, så kig godt efter mellem grene og blade, og husk at planterne skal være forskellige.
 • Bestemmelse og tælling af plantearter: Eleverne skriver navnet på plantearten, hvis de kender navnet og ellers bare et nummer. Desuden skal de skrive, hvor stor en del af området, der cirka er dækket af planten på arbejdsarket: ”Hypotese om lysforholds betydning for planters vækst?”. Det er en god ide, at have skriveunderlag med. 
 • Til bestemmelse af planter kan bruges fagbøger om planter eller følgende arbejdsark: ”Links til faglig viden om planter”.
 • Undersøg på samme måde et område med løvskov og på et lysåbent levested.

To minutters opsamling
Læringen i uderummet har andre forudsætninger end i klasserummet. Det er vigtigt, at eleverne reflekterer over deres undersøgelser, så uderummet også opfattes som et lærested. En del af læringsmålene handler om at styrke elevernes kommunikative kompetencer. I denne øvelse skal eleverne formidle deres resultater fra arbejdsarket: ”Hypotese om lysforholds betydning for planters vækst?” for klassekammeraterne på to minutter.  

 • Gruppen fremlægger deres resultater: ”Hvordan er antallet af plantearter under henholdsvis nåleskov, løvskov og på et lysåbent levested? Er der plantearter, som dækker mere end andre plantearter? Er der en sammenhæng mellem lysforholdene, antallet af plantearter og levested?” Eleverne skal formidle deres viden til klassekammerater på to minutter.   
 • Grupperne fremlægger for hinanden. Hvis der er to lærere med, så del grupperne i to hold og lad dem fremlægge for hinanden. Optag fremlæggelserne, så der kan samles op på elevernes viden om levevilkår og hypoteser på klassen.

Afrunding og evaluering på klassen
Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, således at eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig gennem deres undersøgelse i skoven. Afslut på klassen med læringsaktiviteterne:  

 • Se optagelserne med deres fremlæggelser
 • En snak om lysforholdenes betydning for antallet af planter. 
 • Evaluer på læringsmålene. Har eleverne nået læringsmålene?


Supplerende opgaver
Det kan anbefales at denne aktivitet bruges som en del af en række andre aktiviteter, så det bliver en hel dag i Nationalpark Thy. 
Brug f.eks. undervisningsforløbet "Hvor vokser træer bedst?"

Aktiviteten er også egnet som afrunding til forløbet om ”Hypotese - hvad er det for et ord?

Eleverne kan:

 • Arbejde med hypotesedannelse.
 • udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.
 • beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.

Eleverne har viden om:

 • Plantens opbygning, livscyklus, tilpasning, levesteder og fotosyntese.
 • karakteristiske levesteder.

Kommunikation - Brug den tilegnede viden til at:

 • perspektivere natur til omverdenen og aktuelle hændelser.
 • argumentere og kommunikere om enkle forhold inden for natur.