Livstræer

Hvem kender et stort eller specielt træ? Det kan være et træ, der er usædvanligt stort, gammelt, har en særlig historie eller gror på en særlig måde.
Et livstræ vokser midt i skoven

Opgaven

Skoleelever kan være med til at udpege livstræer i skovene og dermed hjælpe naturen. Naturstyrelsen har udviklet en app, som gør det muligt at foretage registreringen med din smartphone eller tablet. Med appen kan du markerer træets placering, tag et foto at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. fugle, insekter og svampe.

Danmark har meget få gamle træer tilbage i Danmark i skovene. Og det er ikke fordi vores træer ikke kan blive gamle: Bøgen kan blive over 300 år gammel og egen mere end 1000 år gammel. Skove var næsten væk for ca. 200 år siden og kun 2% af landet var dækket af skov. Det skyldes at efter en længere periode med overudnyttelse af skovene til træ og græsning for landbrugsdyr.

Livstræer skal være med til at sikre at der kommer flere gamle træer, som kan øge biodiversitet i skovene og dermed levested for mange forskellige planter og dyr.

Sådan gør du

1. Hjemme i klassen

1.a Forbedred eleverne på en tur i skoven. Anvend arbejdsark "A205 Skovens træer" og snak omkring de forskellige træer i klassen og hvem bor i den gamle træer?

1b: Hvad er et Livstræ? Læs mere om hvad et livstræ er på Naturstyrelsens hjemmeside og brug arbejdsark "a204 Livstræs illustration" med en simpel illutration af et Livstræ. 

1c: Download app’en Livstræer på din smartphone eller tablet. Anvende arbejdsark "A203 Vejledning", som giver en beskrivelse af hvad app'en skal bruge af information ved registreringer. Med app'en kan du bl.a. tage billeder, afmærke position på kort, vælge træart, og beskrive træets udseende.

2. Ude i skoven

2a: Det første træ udpeges i fællesskab sammen med læreren, og evt. spørgsmål kan besvares. Herefter sendes eleverne ud i mindre grupper på 2-3 personer i ca. 20 minutter i området. Aftal et mødested.

For at kunne udpeget et Livstræ skal træet opfylde nogle bestemte kriterier, de er herunder opdelt i hvilke træer som kan og IKKE kan udpeges.

Træer der kan udpeges som livstræer:

 • Mindst 25 cm tykt målt i brysthøjde over jorden (1,3 m)
 • Alle slags løvtræer og nåletræer kan udpeges
 • Især gamle egetræer og andre gamle løvtræer
 • Atypiske træer og markante træer
 • Træer med tydelige huller og hulheder
 • Træer med store brækkede grene
 • Træer med svampe, laver eller mosser
 • Kun levende træer udpeges som livstræer

Træer der IKKE kan udpeges:

 • Økonomisk værdifulde træer med rette stammer uden grene
 • Træer nærmere end to meter fra fortidsminder
 • Ustabile eller delvist væltede træer
 • Døde træer

2b: Efter de 20 min. laves en fælles opsamling, hvor de enkelte grupper præsenterer et-to træer for klassen og forklarer hvorfor de har udpeget træet.

3. Hjemme i klassen

3a: På Naturstyrelsens hjemmeside om Livstræer kan eleverne på et kort se registreringerne og løbende følge processen for de træer, som de har været ude og udpege. Prikkerne på kortet varierer i farve efter status. Gul-prik betyder at Livstræet er udpeget, grøn-prik betyder at Livstræer er godkendt af Naturstyrelsen, og blå-prik betyder at der er opsat et skilt på Livstræet. Det er muligt at komme med ud og sætte skiltene på træerne, her kontaktes Naturstyrelsen Thy.

Når træet bliver godkendt af Naturstyrelsen betyder det at træet ikke må fældes og bruges til produktionstræ. Livtræet får lov til at blive stående til evig tid, og indgå i det naturlig kredsløb og dermed danne levested for forskellige plante og dyrearter i skoven.

3b: Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet i Nationalpark Thy. Anvend arbejdsark "A202 Tegn på læring".

Eleverne kan:

 • Artsbestemme træer, dyr og svampe
 • Anvende skriftlig formidling i digitale redskaber
 • Anvende fagord i mundtlig og skriftlig formidling
 • Beskrive elementer i naturområde på baggrund af egne observationer

Eleverne har viden om:

 • De danske træarter i skovene
 • Sammenspillet mellem viden om naturen og teknologi