Hasselmusen og biodiversitet i skoven

I dette forløb arbejder eleverne med et af Danmarks mest truede - og nuttede - dyr. De får konkret erfaring med høj og lav biodiversitet, undersøger hasselmusens liv, habitat og formidler viden om den.
En nysgerrig hasselmus krigger frem bag et træ

Hvad er biodiversitet

Det er mange kriser for tiden. En af de store er  biodiversiteteskrisen. Men hvad er det egentlig? Det kan være svært at konkretisere for eleverne, hvad biodiversitet betyder og hvad biodiversitetskrisen indebærer. Hvorfor er det vigtigt, at der er mange forskellige arter i naturen? Og er der ikke allerede en masse natur i Danmark? 

I dette forløb får eleverne konkret erfaring med høj og lav biodiversitet, når de arbejder med hasselmusen og undersøger dens habitat. De vil opleve forskellige skovtyper og finde ud af, hvorfor høj biodiversitet er vigtig for hasselmusens overlevelse. Hasselmusen er et af de mest truede (og nuttede) pattedyr, vi har i Danmark. Den er helt afhængig af høj biodiversitet, og er derfor en rigtig spændende art at arbejde med i forhold til dyrs tilpasning til naturen, menneskets påvirkning af naturen og biodiversitet i Danmark.

Elevernes indgående kendskab til hasselmusen og dens levevilkår sættes i spil, når de sidst i forløbet skal formidle viden om det lille truede dyr til andre. Formidlingsdelen er central for at give eleverne en oplevelse af, at de kan handle på de udfordringer, vi står overfor.

Om forløbet

Forløbet består af tre dele, som foregår inde - ude - og inde. 

 • I første del tilegner eleverne sig grundlæggende viden om hasselmusen gennem en introduktion, et stjerneløb med fagtekster og en efterfølgende tegneserieøvelse, hvor de skal bruge deres viden til at komme med et bud på, hvordan en nat i en hasselmus’ liv forløber. 

 • I anden del tager I på udflugt til skoven. Skoven er ikke ens over det hele, og det er ikke alle steder, der er gode hasselmushabitater. Ud fra deres nye viden skal klassen i fællesskab finde et sted i skoven, hvor hasselmusen kan leve. Her skal I undersøge og dokumentere planter og spor efter hasselmus, og på den måde indsamle stof til at kunne fortælle andre om hasselmusen. Har I ikke mulighed for at komme til en skov, hvor der bor hasselmus, kan udedelen gennemføres i en blandingsskov med mange forskellige arter eller i et blandet krat tæt på skolen. Uanset om I har et hasselmushabitat tæt på eller ej, er det ikke sandsynligt at I kommer til at se den. Det er vigtigt at få det formidlet til eleverne, så det ikke bliver en skuffelse.

 • Hjemme igen skal jeres undersøgelser bearbejdes. Klassen laver i fællesskab en planche/vidensvæg om alle de fund, der blev gjort på udflugten. Her bliver det tydeligt, hvor mange forskellige arter hasselmusen er afhængig af, for at kunne få føde i hele sæsonen. 

I forløbets sidste del taler I om, hvad vi kan gøre, for at hjælpe hasselmusen. I skoven gøres forskellige indsatser og på politisk plan arbejdes der for større biodiversitet, men et helt centralt element er viden og oplysning om hasselmusen. Eleverne skal derfor bruge deres opbyggede viden til at formidle om hasselmusen, så flere får kendskab til det lille dyr.

Der er forslag i materialet til, hvordan det kan gøres, men her er det også vigtigt, at elevernes egne idéer kommer i spil. Hvad synes vi var mest interessant og hvordan fortæller vi bedst om alt det vi har lært? Hvem vil vi formidle til og hvordan fortæller vi bedst netop dem om hasselmusen. Denne del af forløbet kan eventuelt gennemføres som et fælles forløb med dansk.

De tre faser inde - ude - inde

Forløbet strækker sig over 5-7 undervisningsgange á 2 lektioner samt en udflugtsdag:

 1. Intro, stjerneløb og tegneserier i klassen: Tilegnelse og opbygning af viden, 3 uv. gange
 2. Undersøgelser i naturen: Undersøgelse og indsamling af empiri, 1 uv. gang
 3. Bearbejdning og præsentation af indsamlet viden: Formidling, modellering og perspektivering, 2-3 uv. gange

Forløbet kan gennemføres i den almindelige N/T-undervisning eller i forbindelse med emneuge, verdensmålsuge, naturvidenskabsfestival eller lignende. 

Både stjerneløb og formidlingsdel kan samtænkes med danskundervisningen, hvor der kan arbejdes med fagtekster, ordforståelse, formidlende tekster og kommunikationsmodeller.

Færdighedsmål

 • Eleven kan læse og skrive enkle naturfaglige tekster. 
 • Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende centrale fagord og begreber. 
 • Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.
 • Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser.
 • Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden. 
 • Eleven kan formidle egne data mundtligt og skriftligt.

Vidensmål

 • Eleven har viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og struktur.
 • Eleven har viden om fagord og begreber.
 • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
 • Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe.
 • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.
 • Eleven har viden om medier og formidlingsformer.