Lav papir

Klassen laver genbrugspapir - og eleverne skriver et digt i skoven, som de fører over på deres eget papir.
Børn og træer - Lav papir. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Nyt papir bliver lavet af træ fra skoven. Man bruger ofte træer, der er blevet tyndet ud, for at give de andre træer lys nok. Man laver også genbrugspapir af brugt papir. I denne øvelse laver klassen genbrugspapir, fordi det er en lettere proces end at lave papir af nye træfibre. Eleverne skriver et digt i skoven og fører digtet over på deres eget genbrugspapir.
 

Formål

  • at eleverne finder ud af, at man laver papir af træ, og undersøger, hvordan man gør det.
  • at eleverne finder ud af, at papir kan genbruges, og undersøger, hvordan man gør det.
  • at eleverne finder ud af, at papir er et miljøvenligt materiale.
  • at eleverne arbejder med haikudigte.
     

Forberedelse

Papir og papirproduktion
Tal med klassen om papir og papirproduktion og genbrugspapir ud fra tekst og tegninger i elevernes bog og i Baggrund side 67.
 
Lav en aftale med en skovejer, om at I må fælde to udtyndingstræer.
bt-kap9-2_0.jpg

Papirets cyklus. Tegning: Eva Wulff.

Sådan gør du

Træ bliver til papir
Tag i skoven og find nogle 8–10 meter høje grantræer. I kan vurdere træernes højde med en målepind (kopiark 57 fra kapitlet "Fæld et træ og se på ved"). Gå ind mellem træerne og mål omkredsen på nogle af dem i 1,5 meters højde. De træer, skovbrugeren normalt vil bruge til papir, har en omkreds på 30–32 centimeter. Ud af ét træ vil man normalt kunne skære to 3 meter lange stykker, der tilsammen vil veje cirka 30 kilo. Det er den slags træ, man laver papir af.Man skal bruge 143 gram træ til at lave 100 gram papir.

Brug kopiark 45 enten i skoven eller tilbage på skolen og regn med træ og papir. Regnestykket er ikke helt let til sidst, så hjælp evt. eleverne med den sidste del. Du skal beregne det sådan:
 
Der er to træstammer, der vejer hver 30 kilo. De vejer 60 kilo tilsammen.
1 kilo = 1000 gram, så de to træers stammer vejer 60 · 1000 = 60.000 gram tilsammen.
 
Der skal 143 gram træ til at lave 100 gram papir.
 
60.000 gram træ / 143 gram træ  · 100 gram papir = 41958 gram papir = 41,958 kilo eller cirka 42 kilo papir.
 
Man får altså cirka 42 kilo papir ud af 60 kilo træ, eller 2 træers stammer.
 
Skriv et haikudigt i skoven
Haiku er en gammel japansk tradition for at skrive små korte naturdigte. Reglerne er simple.
 
Der er 3 linjer:
 
Linje 1 har 5 stavelser
Linje 2 har 7 stavelser
Linje 3 har 5 stavelser
 
Digtet skal ikke rime.
 
Digtet skal handle om store ting som årstiderne og menneskelivet.
 
Her er et eksempel:
Småblade lyser
nye i solens varme.
Forår indeni.
 
Læg mærke til, at de to første linier beskriver ting i naturen, mens den sidste linie drager en parallel til noget menneskeligt.
 
Fortæl eleverne om haikudigte og forklar dem, hvordan man skriver sådan et. Giv eleverne kopiark 46 og bed dem finde sig et       sted hver, hvor de kan sidde alene 20 minutter og skrive et haikudigt efter samme model. I kan aftale et pift eller råb, der kalder       dem tilbage.
 
Når eleverne kommer tilbage, sætter I jer i en rundkreds og hører de digte, som eleverne har lyst til at læse op. Når I har hørt           digtene, kan du vælge at give eleverne den sidste regel: 
 
Der må ikke være udsagnsord. Læs eksemplet igen med eleverne, grib fat i et af deres eksempler og pil i fællesskab udsagnsordene ud. Det er en ny måde at tænke på. Ordene får pludselig større symbolværdi, når man ikke kan pakke dem ind i udsagnsord.
 

Bearbejdning

Lav genbrugspapir
Få eleverne til at tage gammelt papir med hjemmefra. I skal ikke bruge reklameblade eller ugeblade med blanke sider o.l. Brug et rum på skolen, der gerne må blive vådt.
 
I elevernes bog og på kopiark 47 kan klassen læse om, hvordan man laver genbrugspapir.
 
Haiku på genbrugspapir
Når genbrugspapiret er tørt, kan eleverne skrive deres haikudigte over på det med smuk skrift – og måske lave en udstilling.
 
Undersøg papir og genbrugspapir
Eleverne undersøger papir og genbrugspapir i Danmark på internet og bibliotek og skriver, hvad de har fundet ud af på kopiark 48.
 
Besøg en papirfabrik
Det ville være godt at kunne besøge en fabrik, der laver papir eller genbrugspapir,men vi har ingen papirfabrikker tilbage i Danmark og kun en enkelt fabrik, der laver genbrugspapir. Det er Dalum ved Odense, så fynboerne kan tage på virksomhedsbesøg. I kan i stedet vælge at besøge jeres lokale genbrugsstation, og eleverne kan undersøge papirindsamling i jeres kommune.
 
Dagbog og evaluering
Lad eleverne skrive eller tegne i om deres oplevelser i deres dagbøger eller på kopiark 4 og evaluere på kopiark 5.
 

Baggrund

Tal og fakta
Vi bruger mere og mere papir. Siden 1999 er papirforbruget i Danmark steget med 20 procent om året. Og virksomhedernes forbrug af papir er tredoblet siden 1982.
 
I Danmark bruger vi cirka 1,4 millioner tons papir om året. Det er både papir fra nyfældede træer og genbrugspapir. Det svarer til at hver dansker bruger 280 kg papir om året – eller 0,8 kilo papir om dagen.
 
Kommunerne samler cirka 700.000 tons papir og pap ind til genbrug om året. Det svarer til, at halvdelen af det papir, vi forbruger, bliver genbrugt.
 
Papirfabrikker
I Danmark har vi ikke flere fabrikker, der laver papir af frisk træ, så papirtræet fra skoven bliver eksporteret til Sverige eller Finland. Til gengæld producerer vi genbrugspapir.Mange mennesker samler deres papir og smider det i genbrugscontaineren, kommunen samler papiret ind, og det gamle papir bliver lavet til genbrugspapir.
 
Hvordan laver man papir?
Nyt papir bliver lavet af træ fra skoven. Ofte er det træ fra udtyndinger, toppe o.l., der ikke kan bruges til andet, der bliver til papir. Økonomisk betyder det meget for skoven, at kunne sælge resttræet til papir. Da skoven planter mindst et nyt træ for hvert, der bliver fældet, er forbrug af papir ikke med at fjerne skovene.
 
Det er en kompliceret proces at lave nyt papir af træ, og processen er afhængig af om produktet skal være avispapir eller fint kunstnerpapir. Grundlæggende skal man bruge træets fibre i opløst form. For at få fibrene frigjort, findeler man træet og koger det med kemikalier. Det er med til at opløse stoffet lignin, der binder træets fibre sammen. Den træmasse, eller pulp, som man får ud af
disse processer, laver man papir af i store mekaniserede versioner af jeres papirproduktion ovenfor.
 
I gamle dage var papirfremstilling noget værre svineri pga. de kemikalier man brugte. I moderne fabrikker kan man fjerne alle kemikalier fra spildevandet, før det udledes.
 
Genbrugspapir
Genbrugspapir laver man af gammelt papir. Træfibrene i papiret kan holde til at blive genbrugt fem-seks gange. Derfor supplerer man hele tiden genbrugspapirmassen med ny papirmasse. Det største miljøproblem ved genbrugspapir er, at man skal fjerne tryksværten fra det gamle papir. Det kræver kemikalier og giver et giftigt affaldsprodukt.Man har dog fundet en løsning, hvor
man brænder affaldet af.
 
Papir – et miljøvenligt produkt
Papir er grundlæggende et miljøvenligt produkt. Det er lavet af træ, der via fotosyntesen er lavet af kuldioxid og vand med solen som energikilde. Når træet vokser, binder det CO2 i plantevævet. Hvor meget CO2, der bindes, er afhængigt af, hvor kraftigt træet vokser. Når man fælder træet og brænder det af som træ eller papir, frigøres den samme mængde CO2 igen. Derfor kalder man træ og papir for CO2-neutralt. Det forøger ikke mængden af CO2 i luften, som fossile brændstoffer (olie og kul) gør det.
 

Find mere viden

Link
Find mere viden om papir på www.skoven-i-skolen.dk. Kode: bt-papir, btl-papir.
Find mere viden om papir og genbrugspapir, på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk,
Dansk Skovforenings hjemmeside www.skovforeningen.dk, Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
 
Bøger
”Papir – et naturprodukt”,Valdemar Kappel, Skarv, 1989
”Håndlavet papir”, Anne Vildsbøl, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 1987
”Papirmageri”, Anne Vildsbøl, Borgens Forlag, fra 1991, 1995, 1996

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.