Hvor stejl er kystklinten?

Eleverne undersøger, hvor stejl en kystklint kan være. Eleverne arbejder med hældning, vinkler, grader, stigning i procent og tid.
Den flotte kystklint ved Lodbjerg. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Inddel klassen i grupper hjemmefra. Aktiviteten er egnet til holdstørrelser på 2-3 elever pr. gruppe  
 • Forbered også med udgangspunkt i listen "grej". 

Opgaven

Vestkysten langs Nationalpark Thy har mange forskellige former og hældninger. Eleverne får viden om landskabsdannelse og vinkler ved at undersøge en kystklint. Eleverne skal ved hjælp af en hjemmelavet vinkelviser finde en kystklints hældning. De skal sammenholde deres måling med stigninger i en af verdens hårdeste cykelløb, Tour de France. Hvad er kystklintens stigning i procent? Hvor lang tid vil det tage at bestige kystklinten, hvis strækningen er den samme som Alpe d'Huez

Sådan gør du

Hjemme i klasserummet: 

1. Læringsmål - og ”Tegn på læring”
Arbejdsarket ”Tegn på læring om kystklinters hældning” bruges sammen med eleverne til at synliggøre læringsmål og indgå i dialog om mål inden de besøger lokaliteten. Når eleverne kommer hjem, skal eleverne forholde sig til det, de har gennemgået, ved at sætte kryds ud for det, de har tilegnet sig. 

2. Introduktion
Kystklinter og skrænter i Thy er bygget op gennem mange tusinde år og nogle af dem gennem millioner af år. Landet har på forskellige tidspunkter været dækket af hav eller is. Under den sidste istid var Thy dækket af kilometer tyk is, der med sin enorme vægt pressede jorden ned i undergrunden. 

Den enorme vægt forsvandt, da isen smeltede. Isen begyndte at smelte og trække sig tilbage, fordi klimaet blev mildere. Siden da har Nordjylland hævet sig, fordi isen ikke længere trykker landet ned. Landhævningen er stadig i gang, og i stenalderen lå Thy 4-5 meter lavere end i dag, og store dele af Thy var dækket af vand.

Kyster har mange forskellige former. Nogle er høje og stejle, og består af kalk, mens andre er flade og lavet af sand. Stejle kystklinter skabes primært, når havets bølger gnaver ind i en hård masse af bjergarter. 

Udformningen af klintkysten afhænger af, hvor kraftig erosionen fra havet er, og hvilket materiale klinten består af.

I arbejdsark: ”Hvorfor er kystsikring en nødvendighed” kan der læses mere om det danske landskab og kyster.  

3. Konstruktion af arbejdsredskab 
Eleverne skal, ved hjælp af hjemmelavede vinkelvisere, finde en kystklints hældning. Under arbejdsark er der vejledning til at konstruere to forskellige værktøjer til måling af vinkler i landskabet. 

A. Byg en vinkelviser
I arbejdsark: ”Byg en vinkelviser” er beskrevet, hvordan en vinkelviser konstrueres. Eleverne måler vinkler ved at lade det ene ben sigte langs med skræntens hældning. Det andet vinkelben ligger vandret på jorden. Derefter placeres vinkelviseren på papir, hvor vinklen tegnes op, og vinklen kan måles med en vinkelmåler. 

B. Byg en vinkelviser med måler
I arbejdsark: ”Byg en vinkelviser med måler” er beskrevet, hvordan redskabet konstrueres. Her måles vinkler direkte på vinkelviseren ved hjælp af en snor med en sten eller et andet tungt element i enden. For at kunne sammenligne vinklen med den anden metode skal vinklen trækkes fra 90 grader.  

Ved en kystklint eller skrænt i Nationalpark Thy 

Vælg en kystklint som har en ensartet hældning. 

Brug arbejdsark: ”Hvor stejl er kystklinten?”.
Der arbejdes med begge målemetoder, når eleverne skal finde vinklen/hældningen for deres kystklint. Deres resultater sammenlignes og metodernes validitet diskuteres. 

Brug arbejdsark: ”Kystklinten - og verdens hårdeste cykelløb”
Eleverne skal omsætte deres måling til stigning i procent, så de har mulighed for at sammenligne deres kystklint med bestigningen af Alpe d'Huez. Desuden skal de tage tid på, hvor lang tid det vil tage dem at klatre op af deres kystklint, og sammenholde deres resultat med at klatre op af Alpe d'Huez.

Afrunding og evaluering på klassen

Som afrunding på aktiviteten kunne det være interessant at vide, hvor højt over havets overflade toppen af den kystklint, man har undersøgt er. På Thisted Kommunes kortinfo er det muligt at finde højdekurve. Find lokaliteten, hvor I har undersøgt vinkler og hældning på. Hvis der er behov for hjælp til at bruge hjemmesiden, kan arbejdsark: ”Lodbjerg Sande set oppe fra” anvendes.

Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. Diskuter elevernes resultater, og evaluer på læringsmålene. Har vi nået læringsmålene? Brug arbejdsark: ”Tegn på læring om en kystklints hældning”.

Supplerende opgaver
Denne aktivitet kan suppleres med:

Eleverne kan:

 • anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde.
 • udtrykke sig med brug af matematik- og naturfaglige fagord og begreber.
 • anvende gradtal, bestemme vinkler, hældning og stigning i procent.
 • argumentere og diskutere om enkle problemstillinger om natur.
 • beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.

Eleverne har viden om:

 • forskellige konkrete materialer til opmåling og deres anvendelighed i matematiske situationer.
 • kendetegn ved matematiske problemer, der vedrører omverdenen.
 • forskellige metoder til at bestemme gradtal, hældning, vinkler og stigning i procent.
 • karakteristiske naturområder og faktorer til at beskrive naturområder.

Kommunikation – eleverne kan bruge den tilegnede viden til at:

 • stille undrende spørgsmål, perspektivere og indgå i dialog.