Udveksling med klasser fra andre lande

Tag kontakt til en klasse fra et andet land. Del viden, erfaring og oplevelser om skov og træ på engelsk.
Bliv Skjoldunge fjordens liv og stenrev. Foto: INSP Media

Formål

Klassen tager kontakt til en klasse fra et andet land, og udveksler oplevelser, erfaringer og viden om skov og træ med computeren (eller postbuddet) som bindeled. Engelsk er jeres kommunikationsredskab og dine elever kommer til at lære og gøre brug af sproget i praksis. Idéen er altså at kombinere et internationalt kulturmøde og brugen af engelsk som kommunikationsredskab med oplevelsen af skov og natur.

LEAF
Skolen i Skoven er en del af et internationalt samarbejde kaldet LEAF (Learning About Forests). LEAF er en sammenslutning af skole-skov projekter i og udenfor Europa. LEAF stræber mod at øge unge menneskers bevidsthed omkring skov, træ og miljø, og alle de funktioner som skoven har for os mennesker socialt, kulturelt og økonomisk. Det kan bl.a. ske ved at elever og lærere udveksler og deler erfaringer og oplevelser på tværs af grænser. Læs mere om LEAF på engelsk på www.learning-about-forests.org.

Det er således formålet med dette forløb at eleverne:

 • lærer at værdsætte miljø og natur
 • deler deres erfaringer og oplevelser med børn og unge fra andre lande - og knytter positive kontakter på tværs af grænserne.
 • erhverver sig viden om skov og miljø i andre lande - og får en fornemmelse af forskelle og ligeheder internationalt.
 • oplever den internationalisering af verden som bliver en stadig væsentligere del af deres hverdag og fremtid
 • udvider deres engelske ordforråd og opnår større fortrolighed med sproget ved at bruge det i praksis

Forberedelse

Find en partnerklasse
Det første du gør er at finde en klasse i udlandet, som er interesseret i et samarbejde, og som har nogenlunde samme niveau som din egen klasse. For øjeblikket er der cirka 25 samarbejdslande i netværket.

Du kan finde interesserede lærere fra udenlandske skoler på en liste. Listen findes indtil videre på LEAF´s sekretariat der er placeret i Friluftsrådet i Danmark. 

Aftale med en lærer
Når du har fået kontakt med en lærer, fremlægger du dit forslag til hvordan I starter udvekslingen. Hvad skal udvekslingen bestå i? Hvordan skal den foregå? Og hvor længe skal den vare? De næste sider giver dig en skabelon og nogle idéer som du og din udenlandske kollega kan bruge frit og kreativt, til at skabe en ramme for lige netop jeres udveksling. Dette forløb er oversat til engelsk og ligger på LEAF´s hjemmeside , og den lærer du får kontakt med vil også kunne finde det der. Forløbet findes også på engelsk International Exchange Project på vores hjemmeside.

Teknik
I skal også have fundet ud af hvilke tekniske muligheder I har. Kan udvekslingen foregå via computere, eller skal I bruge almindelig post? Har begge klasser adgang til brugen af fotos, lyd- og videooptagelser, og kan disse sendes over computeren? Osv.

Tidsplaner
Aftal tidsplaner for de enkelte elementer i udvekslingen, så udvekslingen kommer til at forløbe glidende for begge klasser. Jeres tidsplaner kommer også til at afhænge af de tekniske muligheder I råder over.
 

Sådan gør du

Sådan gør du
Når du har skabt kontakt med en lærer fra en udenlandsk klasse og I har aftalt rammerne omkring forløbet, skal I i gang med selve udvekslingen. Først skal de to klasser præsenteres for hinanden. Til det kan I fx bruge en fælles profil på facebook.

Hvis du arbejder med en klasse af de små årgange, kan det være  en god idé at få en ældre klasse til at hjælpe dem med det engelske og det tekniske ved computerne.
 

A) Præsentation

Lær hinanden at kende 
Det er vigtigt, at klasserne lærer hinanden godt at kende. Jo mere de ved om hinanden, desto mere engagerende bliver forløbet for eleverne. Derfor starter hver lærer med at sætte eleverne til at forberede en præsentation af deres klasse.

Præsentationen kan variere i omfang, og kan indeholde alle eller nogle af disse oplysninger:

 • En kort beskrivelse af jeres land
 • En kort beskrivelse af jeres by
 • En kort beskrivelse af jeres skole
 • En beskrivelse af jeres klasse
 • En beskrivelse af hver enkelt elev og læreren

Når I laver præsentationen, skal I beslutte jer for hvordan I præsenterer jer. Skal klassen tale som en helhed, og fortælle om de enkelte elever, eller skal hver især fortælle om sig selv eller en af deres klassekammerater? Skal klassen inddeles i mindre grupper som fortæller om henholdsvis land, by, skole, etc.?

I skal også finde ud af, om præsentationen skal suppleres med andre ting end tekst. Vil I sende tegninger og billeder? Skal præsentationen være skriftlig, skal den optages som film eller lyd, eller en blanding af de tre former? Fordelen ved at bevæge sig væk fra den skrevne tekst er jo netop, at dine elever taler engelsk. For at understøtte dette element, kan I aftale kun at tale engelsk i de timer hvor I arbejder med forløbet.

Det er ikke nødvendigt, at de to klassers præsentation følger den samme skabelon. 
 

B) Skoven som tema

Spørg klassen
Skoven skal være omdrejningspunktet for jeres udveksling, og eleverne skal stille hinanden opgaver om skov og træ, så begge elevgrupper lærer om deres egen skov og om skoven i det fremmede land. Svarene skal både hentes i skoven og på biblioteket, internettet, m.m.

Opgaverne kan tage afsæt i de undervisningsforløb som allerede eksisterer på Skolen i Skoven og LEAFs hjemmesider (få danske forløb er oversat til engelsk). Hvis I bruger disse forløb som udgangspunkt for opgaver, er det resultaterne fra forløbene som skal formidles mellem klasserne.

Men det er en fordel for forståelsen af en opgave, at den sættes i forbindelse med et overordnet tema. Et godt udgangspunkt er derfor at lave en indledende opgave, som skaber et overordnet tema for arbejdet med skov.
Når I har kridtet banen op for hinanden inden for et hovedfelt, kan de mindre opgaver begynde.

Her følger tre 'tema-opgaver' med idéer til efterfølgende opgaver:

 1. Skoven som økologi
 2. Skoven, samfund og økonomi
 3. Skoven og kultur


1. Tema: Skoven som økologi

Opgave
Beskriv en helt almindelig skov i jeres land. Tag gerne udgangspunkt i en lokal skov I kender.

Hjælpespørgsmål

 • Hvordan ser en helt almindelig skov ud?
 • Hvilke dyr er der i den?
 • Hvilke træer og planter?
 • Er der ting eller dyr i skoven, som kun findes i jeres land?
 • Hvordan passer I på skovene? Hvordan beskyttes skoven mod ødelæggelse, og hvordan beskyttes dyrene og planter i skoven?

Husk I må gerne gøre skoven spændende for den anden klasse, som ikke kender til danske skove. F.eks. kan hver elevgruppe tage et delelement af skoven og beskrive det på engelsk for den anden klasse. Delelementer kunne f.eks. være:

 • Træer
 • Rovdyr i skoven
 • Planteædere i skoven
 • Nedbrydere i skoven
 • Blomster i skoven
 • Fødekæder
 • Stofkredsløb
 • Skovtyper
 • mm.

Medier
Brug fotos, film, tegninger, digte, selvskrevne engelske tekster, fotografier med billedtekster på engelsk o.l. til at beskrive jeres skov for den anden skole.
Lav research her på hjemmesiden, på biblioteket, på internettet og tag ud i skoven for at blive inspireret.

Når hver klasse har modtaget besvarelsen fra den anden klasse, kan udvekslingen fortsætte med at sende spørgsmål tilbage, som er opstået under læsningen af besvarelsen.

Spørgsmål
Der kan også opstå en masse spontane spørgsmål, som eleverne ønsker den anden klasse at svare på i forbindelse med det andet lands skove og dyr. Disse spørgsmål kan tage kortere og længere tid at besvare alt efter, hvor meget den anden klasse lige ved om spørgsmålet. Spontane spørgsmål er fremragende til at opretholde et flow i udvekslingen af oplevelser og viden.


2. Tema: Skoven, samfund og økonomi

Opgave
Hvor meget betyder skoven for jeres lands økonomi?

Hjælpespørgsmål

 • Hvor mange procent af jeres land dækker skoven?
 • Hvordan er skoven vigtig i jeres land? Træproduktion, arbejdsplads, friluftsliv, natur, økologi, miljø… osv.
 • Hvor mange mennesker arbejder i skov?
 • Kender I nogen der arbejder med skov?
 • Hvad laver de?
 • Hvad for nogle træprodukter bruger I?
 • Hvad for nogen træprodukter sælger I til andre lande?
 • Er der turisme i skovene?
 • Hvordan passer I på skovene? Hvordan beskyttes skoven mod ødelæggelse, og hvordan beskyttes dyrene i skoven?

Medier
Beret på engelsk. Lav research i Skoven i Skolens Leksikon, på Internettet, på biblioteket, ude på virksomhederne og ude i skoven for at hente mere inspiration.

På hjemmesiden her er der mange forløb om økologi.
 

3. Tema: Skov og kultur

Hovedspørgsmål
Har I nogle historier eller eventyr om skov i jeres land, der betyder ekstra meget?

Fortællinger
Fortæl historien på engelsk i skrift, på film, lyd, foto.

Fortolkningen af historien kan lægges i illustrationen af historien og dette kan gøres på flere måder:

A) Klassen fortæller og fortolker historien med egne illustrationer (det kan være fotos, hvor eleverne har klædt sig selv ud som personerne / dyrene i historien og lavet baggrundsscener til, eller det kan være tegninger og malerier). Illustrationerne sendes sammen med historien, og I kan eventuelt skrive lidt om historiens betydning eller morale - på engelsk.

B) Klassen som hører historien skal illustrere den. Dette er den mere dynamiske form for fortolkning, hvor modtagerklassens kultur vil ind i forståelsen af historien. Resultaterne kan være overraskende og forskelle i opfattelser af historien kan udveksles efterfølgende.

C) En helt tredje måde er at starte med illustrationerne af en historie. Klassen vælger en historie og fortæller den udelukkende med fotografier eller tegninger. Den anden klasse skal derefter sætte tekst på historien. Til sidst sammenlignes den nye tekst med den oprindelige historie.

Find forløb på hjemmesiden, som kan fungere som - eller inspirere til - opgaver opgaver til den videre udveksling af skoven som kultur.

Lege
Andre idéer kan være at udveksle skovlege, historier, eller starte en vandrehistorie. Der findes en samling af skov-historier og myter fra alle deltagerlandene (m.fl.) på LEAFs hjemmeside under Themes, men I kan jo også gå på jeres egen historiejagt.
 

Baggrund

Hvorfor venskabsklasser
Kontakt med børn fra andre lande skaber en naturlig interesse for kommunikation hos skoleelever, og dette kan udnyttes i sprogundervisning.

Via udveksling med skoler fra andre lande indgår sprogundervisningen i en engagerende og dynamisk sammenhæng. Tilegnelsen af engelsk bliver en praktisk nødvendighed for eleverne, og de lærer derved at gøre aktiv brug af sproget som et kommunikationsmiddel.

Under udvekslingen forbindes sproget med sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge, og med skoven som udgangspunkt for udvekslingen kombineres denne brug af engelsk med en brug af sproget som beskrivende for skov og natur.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.