Karakteristik af storbyens teenagere

Eleverne arbejder med samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed. De skal undersøge karakterer i byrummet og skabe en fiktiv fortælling ud fra deres iagttagelser.
Leg tagfag med haler.

Forberedelse

Eleverne introduceres til forløbet ved at læse en roman i juleferien. Når de vender tilbage, har klassen en fælles diskussion/brainstorm med udgangspunkt i temaet unge i byen. Romanen inddrages her - især med fokus på personkarakteristik og de forskellige miljøer. Tal også med eleverne om, hvad de genkender fra deres egen by.

Sådan gør du

Med udgangspunkt i romanen, starter forløbet med en samtale om personkarakteristik og hvilke miljøer unge befinder i. I kan arbejde med forskellige aktiviteter; f.eks. CL-strukturer, gruppearbejde og fremlæggelser eller andre strukturer, som eleverne er bekendt med.

Se på mennesker
Send eleverne ud et givent sted, for at observere unge i bylivet. Det er vigtigt, at de holder sig helt objektive og kun observerer uden at fortolke.

Spørgeskema
Når eleverne kommer tilbage til klassen, får de udleveret et spørgeskema, som læreren har udarbejdet. Der kan fx stå

  • “Hvem har du set?”
  • “Hvor er personen på vej hen?”
  • “Hvor kom personen fra?”
  • “Hvad laver personen til daglig?”
  • etc.

Udfra besvarelse af disse spørgsmål, skal eleverne nu skrive en sammenhængende tekst om personen, ca. en halv side.

Skriv spørgsmål
Eleverne skal herefter udarbejde spørgsmål til at kunne interviewe én eller flere unge, som de selv vælger som interviewpersoner, så de selv har indflydelse på hvilken retning interviewet tager.

Lav et interview
Eleverne skal nu ud og interviewe unge i byrummet. Har eleverne problemer med at finde nogle at interviewe, kan læreren hjælpe med eventuelle venskabsklasser eller bekendtskaber fra andre skoler.

Læs evt. mere om interviewteknik nederst i forløbet "Interview en træmand".

Skriv skriv skriv
Eleverne skal nu begynde at digte og skabe personer til deres novelle. Personerne skal være inspireret af eller digtet ud fra de observationer og interviews, der er foretaget. Bagefter skal eleverne skabe en historie med deres opdigtede figurer og skabe et “univers”, som historien skal foregå i. 

Bearbejdning

Eleverne skal lære at observere objektivt, for herefter at bearbejde det indsamlede empiri så det kan anvendes i en kreativ proces.

Undervejs skal læreren hjælpe eleverne med at navigere rundt i et kreativt univers og guide dem i deres skriveprocess ved at stille spørgsmål til eleverne om, hvor de er på vej hen, så eleverne gøres opmærksomme på den læringsproces de er midt i.

Det vil være en mulighed at eleverne kan skrive noget, for herefter i grupper at skulle give feedback og forslag til videre skrivning samt ændringer. 

Forslag til videre arbejde

Man kan arbejde videre med antropologiske observationsmetoder.

Færdighedsmål
Eleven kan indgå i sprogligt mangfoldige situationer

Vidensmål
Eleven har viden om samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed

Nedbrudte mål:
Eleven kan anvende en antropologisk tilgang til indsamling af empiri
Eleven kan anvende indsamlet empiri til novelle.
Eleven kan finde inspiration fra byrummet til arbejdet med personkarakteristik