Tved Kirke

Flyt undervisningen ud til Tved Kirke. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.
Tved Kirke. Foto: Nationalpark Thy.

Besøg Tved Kirke

Tved Kirke er et af de østligste punkter i Nationalpark Thy. Kirken fortæller historien om landskabets forandringer og konsekvenserne for dem, som boede her.

Sandflugt

Sandet kom gradvis ind fra vest og ødelagde efterhånden dyrkningsarealerne. Med tiden måtte gårdene give op og flytte længere mod øst. Kirken blev imidlertid liggende, og man gjorde en indsats for at holde kirkegården fri for sand, så man kunne komme ind i kirken og benytte kirkegården.

Kirken var således fortsat i brug, og sidst i 1500-tallet fik man en ny altertavle og en prædikestol, så man kunne følge de nye tendenser i kirkegangen, der fulgte med reformationen i 1536. Det var også her, man flyttede døbefonten op i korbuen. I 1686 var tiden moden til nye malerier på altertavlen, og det er de billeder, vi ser i dag – en nadverscene, hvor Judas sidder med de 30 sølvpenge.

Store dele af Tved sogn blev ødelagt af sandflugten. Først i 1902 gik man i gang med anlæggelsen af Tved Plantage, og da træerne efterhånden voksede til, forandredes landskabet fra et åbent klitdækket areal til en tæt skov.

Middelalderkirken

I middelalderen, sidst i 1100-tallet, blev kirken bygget. Af solide, tilhuggede kampesten opførtes romansk kor og skib, og det omgivende areal blev indviet til kirkegård. Inde i kirken var der et alterbord af sten. Døbefonten var udsmykket med tre løver, der angriber et vildsvin. Og den var placeret mellem de to indgangsdøre i kirkens vestende. På væggene var der kalkmalerier i tidens stil. Vi må formode, at området omkring kirkegården var bebygget med landsbyens gårde, for jorden var frugtbar, og der var desuden adgang til gode græsningsarealer i engene i nærheden.

Tårn og kalkmalerier

Tiderne skiftede, og der kom nye ønsker og krav til kirken. Omkring 1500 blev der bygget et tårn, hvor klokken fra 1498 kunne hænge. Kirkerummet fik et fint krucifiks, og nye kalkmalerier erstattede de gamle. Blandt andet fik man et maleri af Adam og Eva på korets sydvæg. Parret er gengivet ved et træ, hvor slangen snor sig op ad stammen. Adam har allerede modtaget æblet, og syndefaldet er uafvendeligt. Landskabet omkring Adam og Eva er ganske bart og ikke just frodigt, men det har lignet de lokale omgivelser ganske godt. For nogenlunde på samme tid begyndte sandflugten at påvirke sognet, og det fik stor betydning for kirkens omgivelser.

Ude-undervisningsforløb ved Tved Kirke

Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
Hypotese - Hvad er det for et ord?
Hvor vokser træer bedst?
Har lys betydning for planters vækst?
Sans verden - skriv et trædigt
Smådyr i skovbunden
Naturligt stjerneløb
Vinter-idræt